« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Přeložka kNN, IZ-12-6002279, parc.č. 428/113, k.ú. Horoměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan21112508440.pdf (966.98 kB)
avg STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY
<br> + Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220 931 015 Spis.zn.: Výst.328.3-5948/2021-KU Dne: 24.11.2021 Cj.: OVP-6192/2021
<br> Archiv: Hor.č.p.432 - kNN Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXXXX e-mail: su.kucharova©velke—priXepy.cz
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> ČEZ Distribuce,3.s.<.>,IČO 24729035,Teplická c.p.874/8,Děčín ÍV- -P0dmokly,405 02 Děčín 2,kterého zastupuje REMONT ŠERÁK,spol.s r.o <.>,IČO 62955365,Roháčova c.p.188/37,130 00 Praha 3-Žižkov
<br> (dále jen "žadate1") podal dne 15.11 2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Horoměřice p.č.432 - přeložka kNN,IZ—12-6002279
<br> na pozemku st.p.516,parc.č.428! 113 v katastrálním území Horoměřice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavební úřad Velké Přílepy,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle '9“ 87 odst.2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
<br> 7.ledna 2022 (pátek) v 9:30 hodin
<br> se schůzkou pozvaných vzasedací místnosti Stavebního úřadu Velké Přílepy.Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejností veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Stavební úřad Velké Přílepy,úřední dny: pondělí,středa od 8,00 - 11,00 a 15,00 — 18,00 hod.) <.>
<br> Žadatel podle % 87 odst.2 stavebního zákona zajistí,aby informace o žadateli,předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:
<br> před č.p.-432 Horoměřice
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy & činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.Účastní...

Načteno

edesky.cz/d/5022679

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz