« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_352.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_352.pdf
HH Mm 12017
<br> Č.j.094 EX 04637/21-096
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.05.2021,č.j.48 EXE 11114/2021-11 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodnutí ČTÚ - odbor pro severomoravskou oblast ze dne 25.02.2021,č.j.ČTÚ-30 460/2020-638/V.vyř.- VyH <,>
<br> ve věci oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s <.>,se sídlem Tomíčkova 2144,Praha 148 00,IČ: 64949681,právní zástupce Mgr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Na Florenci čp.XXXX / čo.15,110 00 Praha,proti povinnému:
<br> XXXXX XXXXXX,bytem Skautská čp.XXX / čo.XX,Ostrava - Poruba 708 00,nar.19.02.1970 <,>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍVYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.erdrazhmcz
<br> II.Zahájení elektronické dražby: 9.12.2021 v 9:00 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 9.12.2021 v 9:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (% 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno — podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> III <.>
<br> Pořadové číslo dražebního jednání: 1.kolo
<br> IV <.>
<br> Registrace dražitelů:
<br> Jako dražitel se může elek...

Načteno

edesky.cz/d/5022488

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
26. 11. 2021
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz