« Najít podobné dokumenty

Město Hluk - Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška č.j. 120 EX 39307-10-239

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hluk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška č.j. 120 EX 39307-10-239
Číslo jednací: 120 EX 39307/10-239 v.s.oprávněný: 9046017 č.j.oprávněný:
<br> USNESENI
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339 01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodní soud pro Prahu 4,č.j.68 EXE 3883/2010 - 14,ze dne 30.09.2010,proti povinnému: XXXX XXXXXXXX,Bělohorská XXX/X,XXXXX,Praha,nar.1 1.12.1961 na návrh oprávněného: CREDIT MANAGEMENT SERVICES a.s <.>,Jankovcova 1518/2,17000,Praha
<br> 7,IČ 28419901,zast.Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,Vinohrady XXX/XX,XXXXX <,>
<br> Bmo—střed pro 968,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU () provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> 1.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazbv-exekutori.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 26.01.2022 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 26.01.2022 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,V platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-lí v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: Okres: CZT/22 Uherské Hradiště Obec:: 592170 Hluk Kat.tízemí: 639907 Hluk List vlastnictví: 1367
<br> V kat.<.> území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
<br> p_Ddil 213 __ E N amorfi tr.-sti Pozemř y Parc—da Vitae—“re [m;-' ] Druh pozemku Způsob *; “uši tí 221015017 ochran-u 33571226 36 ostatní pl...

Načteno

edesky.cz/d/5022327

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hluk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz