« Najít podobné dokumenty

Město Frýdlant - Dražební vyhláška - 203 Ex 31856/14-133 - K. B. (opakovaná)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Frýdlant.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV OPAKOVANÁ elektronická dražba 3 kolo 2021 10 11 12 18 50
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 3185614
<br>
<br> značka oprávněného: 0274125401
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í O O P A K O V A N É D R A Ž B Ě
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud v Liberci dne 10.7.2014,č.j.17EXE4831/2014-11 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: notářský zápis ze dne 23.8.2013,č.j <.>
NZ3235/2013 vydal JUDr.XXXXXX XXXXX (notářský koncipient pověřený JUDr.Bohdanem Halladou,notářem),notářský
zápis -pokračování ze dne 30.8.2013,č.j.NZ3313/2013 vydal Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXXX (notářská koncipientka
pověřená JUDr.Bohdanem Halladou,notářem) k uspokojení pohledávky oprávněného: ČSOB Stavební spořitelna,a.s <.>
(dříve Českomoravská stavební spořitelna,a.s.),Radlická 333/150,15000 Praha 5-Radlice,IČO 49241397,zast.Mgr <.>
XXXXX XXXXX,advokát,Na Florenci XXXX/XX,XXXXX Praha X-Nové Město,IČO 69258121,proti povinnému: Kateřina
Bažová,Arnoltice 47,46401 Bulovka Arnoltice,nar.24.11.1974,IČO 74302418,v částce 394 710,30 Kč s
příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby
I <.>
<br> Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
<br> Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 15.12.2021 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 15.12.2021 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání
(§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řá...

Načteno

edesky.cz/d/5022271

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Frýdlant      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz