« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 7 12 2021
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXX
Exekutorský úřad v Strakonicích
adresa: Plánkova XXX,386 01 Strakonice <,>
tel.: 608887350 datová schránka: eqgnnut
e-mail: info@exe-strakonice.cz internetové stránky: www.exe-strakonice.cz
<br> č.j.212 ED 17/21-9
<br> Dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Strakonice,se sídlem Plánkova XXX,386 01
Strakonice,na základě smlouvy o provedení dražby dobrovolné s navrhovatelem:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Zelnice II 1602,684 01 Slavkov u Brna
<br> vydal v souladu s ustanovením § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e.ř.“) za přiměřeného
použití ustanovení zákona č.99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“),tuto
<br> dražební vyhlášku:
<br> I.Druhá dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové
adrese www.e-drazby.cz <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den: 07.12.2021 v 10.00 hodin.Od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na tentýž den v 11.00 hodin.Dražba se bude konat
do doby,dokud dražitelé činí podání (ust.§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský
soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)).Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání <.>
Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím
veřejné datové sítě (e-mailem)
<br> Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba,která je R...

Načteno

edesky.cz/d/5022236

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz