« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 25 11 2021
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
<br> č.j.081 EX 24588/10-622
<br> U S N E S E NÍ
o nařízení další elektronické dražby
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
<br> 1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě nařízení exekuce Okresního soudu
Brno - venkov ze dne 29.9.2010,č.j.22 EXE 1735/2010-7,které nabylo právní moci dne 9.2.2011,kterým byla
nařízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného příkazu Český telekomunikační úřadu -
odbor pro jihomoravskou oblast č.j.71 535/2008-637/II.vyř.-Trk ze dne 26.9.2008,který nabyl právní moci dne
4.11.2008,vykonatelného dne 20.11.2008 k uspokojení pohledávky oprávněného: Vodafone Czech Republic
a.s <.>,náměstí Junkových čp.2808 / čo.2,155 00 Praha - Stodůlky,IČ: 25788001,práv.zast.JUDr.Roman
Majer,advokát se sídlem Vyskočilova čp.1326 / čo.5,140 00 Praha - Michle proti povinné: Anna
Kratochvilová,bytem Palackého Náměstí čp.196 / čo.6,664 91 Ivančice - Ivančice,nar.22.9.1963
<br> pro 12161 Kč s příslušenstvím,vydává
<br>
Dražební vyhlášku
(další dražba)
<br> I <.>
Nařizuje se další elektronická dražba (dále též jen „dražba“),která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese internetové stránky
<br>
www.exdrazby.cz
<br>
Čas zahájení další elektronické dražby je stanoven na den 25.11.2021 v 11:30 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.Dražba se koná nejméně patnáct minut,pokračuje však do doby,dokud dražitelé činí
podání (§ 336i odst.4 věty před středníkem zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále
jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončen...

Načteno

edesky.cz/d/5022234

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz