« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - 164 D 2750/21-5, dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Lhotka, povinný: Josef TROJAN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U2750-21-0005-211124110114.pdf
Usnesení – dražební vyhláška
<br>
Číslo jednací: 164 D 2750/21-5
<br>
<br> U S N E S E N Í - D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova XXX/XX,XXX 00
Olomouc,pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci řízení o pozůstalosti,ve kterém byla v souladu s
ust.§ 195 a násl.zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních,nařízena likvidace pozůstalosti,a to
usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27.7.2020,čj.34 D 378/2020-188,na základě pověření
Mgr.Šárky Matějčkové,notářky,Senovážné náměstí 977/24,11000,Praha,IČ 72547375,ze dne 25.10 <.>
2021,notářky jako soudní komisařky,tj.osoby oprávněné disponovat s předmětnými nemovitými věcmi ve
věci likvidace pozůstalosti po zemřelém: XXXXX XXXXXX,Antala Staška XXXX/XXb,XXXXX,Praha X <,>
nar.16.07.1954,jehož likvidačním správcem je společnost Alma insolvence v.o.s <.>,se sídlem Braunova
2529/1,Smíchov,150 00 Praha 5,IČ 07098367.V souladu s ust.§ 232 zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních
řízeních soudních,a v souladu s ust.§ 52 odst.1,§ 69 a ust.§ 76 zákona č.120/2001 Sb <.>,e.ř <.>,ve vazbě na §
335 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,o.s.ř <.>,ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:
<br>
I <.>
<br>
Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu: www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.1.2022 v 11:00 hod <.>,od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 10.1.2022 ve 13:00 hod.Dražba se však koná
do doby,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další
podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět
minut,aniž by bylo učiněno další p...

Načteno

edesky.cz/d/5022091

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz