« Najít podobné dokumenty

Obec Budětsko - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budětsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkres základního členění území[1].pdf [0,34 MB]
u „„ vy
<br> / v \ BUDETSK
<br> \
<br> — h_my
<br> '
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf [0,28 MB]
Wí
Výkres širších vztahů[1].pdf [8,27 MB]
šicí/ná!,Ochozu unice 709417
<br> [
<br> \//\ <,>
<br> VYBRANÉ ZÁMĚRY ÚP BUDĚTSKO VYBRANÉ LIMITY A ZÁMĚRY DLE ÚAP PLOCHY A KORIDORY ZÚR OK
<br> — — — — — řešené území- hranice obce silnice II.třídy koridor silničnídopravy
<br> zastavěné území elektrické vedení ZVN % koridor Tl — zásobování el.energii
<br> zastavitelné plochy elektrické vedení VVN
<br> koridor Tl * * ochrané pásmo zdroje vod 2.st <.>
<br> koridor pro silniční obchvat
<br> :| _ lokální biocentrum _
<br> lokální biokoridor
<br> vedoucí projektant: doc.lng.arch.XXXXXXX XXXXXXX,Dr.zhotovitel: zodpovědný projektant: doc.|ng.arch.Gabrie| Kopáčik,Dr.Ing.arch.Kopáčik
<br> vypracoval: lng.arch.Kopáčik,Ing.Košťál KeřOVá 23 641 00 Brno
<br> název dokumentace: ÚZEMNÍ PLAN BUDĚTSKO pořizovatel: MěÚ Konice objednatel: obec Budětsko zakázka čislo: K202002
<br> název výkresu: datum: únor 2021
<br> ŠlRŠÍ VZTAHY méřitko 1:50 000 03
<br> mapový podklad © ČÚZK
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu[1].pdf [1,21 MB]
5í263ííimni
<br> 5-46.00/|||
<br>,54460011 <,>
<br> už
<br> <,>
<br> Z1 K1 BV
<br> 7////á
<br> A\
veřejná vyhláška[11].pdf [0,29 MB]
Městský úřad Konice
odbor výstavby
<br> Masarykovo nám.27,798 52 Konice
<br> Pracoviště Na Příhonech 405; 798 52 Konice
<br>
<br>
<br>
SPIS.ZN.: STU./236/2020/POE
<br> Č.J.: KON 13288/2021 S00IX00C81I4
<br> *S00IX00C81I4*
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> FAX:
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> eva.polakova@konice.cz
<br> 582 401 489
<br>
DATUM: 13.10.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> BUDĚTSKO
<br>
<br> Městský úřad Konice,odbor výstavby,jako úřad územního plánování,příslušný podle § 6 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s § 22 odst.1 a § 52 odst.1
<br> stavebního zákona,ve spojení s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> zahájení veřejného projednání návrhu územního plánu Budětsko <.>
<br>
<br> Veřejné projednání návrhu územního plánu Budětsko se uskuteční dne 23.11.2021
<br> v 9:30 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu Budětsko <.>
<br>
<br> Návrh územního plánu Budětsko je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu
<br> Konice,odboru výstavby a na Obecním úřadu Budětsko.Návrh územního plánu Budětsko je
<br> zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,na adrese www.konice.cz a na adrese
<br> https://www.obecbudetsko.cz/ <.>
<br>
<br> Lhůta pro vystavení je stanovena v souladu s § 20 odst.1,§ 52 odst.1 stavebního
<br> zákona,ve spojení s § 172 správního řádu,od 14.10.do 1.12.2021 <.>
<br>
<br> Námitky proti návrhu územního plánu Budětsko mohou podat v souladu s § 52 odst.2
<br> stavebního zákona pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný
<br> investor a zástupce veřejnosti <.>
<br> V souladu s § 52 odst.3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
<br> projednání může každý uplatnit své připomínky...
Návrh územního plánu Budětsko.pdf [1,17 MB]
ÚZEMNÍ PLÁN BUDĚTSKO
I - TEXTOVÁ ČÁST
<br> ING.ARCH.XXXXXXX XXXXXXX,DR <.>,KEŘOVÁ XX,XXX XX BRNO 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Objednatel:
<br> obec Budětsko <,>
Budětsko č.p.146
798 52 Konice <,>
zastoupená starostou obce Jiřím Páleníkem <.>
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Konice
Masarykovo nám.28
798 52 Konice
<br> oprávněná úřední osoba Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Zhotovitel:
<br> Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX,Dr.<,>
Keřová XX <,>
<br> 641 00 Brno <,>
e-mail: kopacik@ko-sa.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum zpracování dokumentace:
<br> návrh dle odst.1,§ 50 zákona 2006 Sb.– duben 2021
<br> upravený návrh dle odst.1,§ 52 zákona 2006 Sb.– srpen 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a razítko zhotovitele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní plán Budětsko byl zpracován s finanční podporou Olomouckého kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Budětsko příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
<br> o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2
<br> stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
<br> podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti <,>
<br> § 171 následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vydává
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN
BUDĚTSKO
<br>
I - TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti Územního plánu Budětsko:
<br> Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Budětsko
<br> Datum nabytí účinnosti:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.XXXXX XXXXX
<br> funkce: vedoucí Odboru výstavby Městského úřadu v Konici
<br> podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...
Koordinační výkres.pdf [1,26 MB]
LÍ
Hlavní výkres[1].pdf [0,64 MB]
Z1 K1
<br> &&
<br> W < UJ H!
<br> 0 <
<br> N N O
<br> 0 X
<br> O (I)
<br> N N
<br> I (I)
<br> A
<br> Š Z
<br> % %HHH ÉII H
Budetsko_text_ODUVODNENI[1].pdf [1,58 MB]
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO
<br> I - TEXTOVÁ ČÁST
ING.ARCH.XXXXXXX XXXXXXX,DR.KEŘOVÁ XX,XXX XX BRNO XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Objednatel:
<br> obec Budětsko <,>
Budětsko č.p.146
798 52 Konice <,>
zastoupená starostou obce Jiřím Páleníkem <.>
<br>
<br> Pořizovatel:
<br> Městský úřad Konice
Masarykovo nám.28
798 52 Konice
<br> oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Zhotovitel:
<br> Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX,Dr.<,>
Keřová XX <,>
<br> 641 00 Brno <,>
e-mail: kopacik@ko-sa.cz
<br>
<br>
<br> Datum zpracování dokumentace:
<br> návrh dle odst.1,§ 50 zákona 2006 Sb.– duben 2021
<br> upravený návrh dle odst.1,§ 52 zákona 2006 Sb.– srpen 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a razítko zhotovitele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územního plánu Budětsko byl zpracován s finanční podporou Olomouckého kraje <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
BUDĚTSKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
I - TEXTOVÁ ČÁST
<br> II - GRAFICKÁ ČÁST
O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES M 1:5000
O2 ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU M 1:5000
O3 ŠIRŠÍ VZTAHY M 1:50000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUDĚTSKO 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ
<br>
<br>
<br> 1 Postup pořízení Územního plánu Budětsko.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br> 2 Výsledek přezkoumání územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> 2.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> 2.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/4969408

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budětsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz