« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Dražební vyhláška č. j. 006 DD 5/21-10

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

drazebni_vyhlaska.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
č.j.006 DD 5/21-10
<br>
<br> Dražební vyhláška
o nařízení dražby nemovitých věcí
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město,Konečného
<br> nám.2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením dražby v rámci insolvenčního řízení
vedeného u vedené u Krajského soudu v Brně,sp.zn.KSOS 31 INS 6685 / 2019,v souladu s ust.§
289a zákona č.182/2006 Sb <.>,o úpadku a jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“),na základě
návrhu insolvenčního správce a smlouvy o provedení dražby ze dne 14.6.2021 uzavřené mezi
soudním exekutorem a insolvenčním správcem,jako osobou oprávněnou disponovat s předmětnými
majetkovými hodnotami,kterým je: Mgr.Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.insolvenční správce dlužníka
XXXXXXX XXXXX,IČ XXXXXXXX,RČ XXXXXX/XXXX,Středová XXXX,735 32 Rychvald,sídlo IS:
Zámečnická 87/1,Brno,na základě ust.§ 52 odst.1 a 2 a § 69 a §76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb.<,>
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.")
a ve vazbě na § 335 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "o.s.ř.")
<br>
<br>
rozhodl takto:
<br>
I <.>
<br> Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
<br> www.e-drazby.cz
<br>
Čas zahájení elektronické dražby: dne 11.11.2021 v 11.00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br>
Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.11.2021 ve 13:00 hod.Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v účinném znění
/dále jen „o.s.ř.“/) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále č...

Načteno

edesky.cz/d/4968798

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz