« Najít podobné dokumenty

Město Planá - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 099EX 4594/09-119 - Horák Roman, náměstí Svobody 1, Planá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Planá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 099EX 4594/09-119 - Horák Roman, náměstí Svobody 1, Planá (189.21 kB)
Č. j. 099 EX 4594/09-119
<br> Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00
Praha  2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení  Okresního soudu Tachov ze dne  5. 4 <.>
2009, č. j. 11 Nc 3033/2009-5, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního roz-
kazu Okresního soudu Tachov ze dne 1. 3. 2007, č. j. 12 Ro 297/2007-16 ve věci
oprávněného XXXXXXXXX XXXXX,JUDr <.>, IČO: XXXXXXXX, datum narození X. X. 1943, se sídlem 
<br> Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, zastoupení Zoulová Monika LL.M <.>,JUDr <.>, 
advokát se sídlem Podolská 103/126, 147 00 Praha 4
<br> proti
povinnému XXXXX XXXXX, datum narození XX. X. XXXX, bytem náměstí Svobody X, XXX XX 
<br> Planá
(značka: 3125642449)
<br> Pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br> I <.>
Pořadové číslo dražby: 1.kolo <.>
<br> Dražba nemovitých věcí  uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 02.12.2021 ve 12:00 hodin (od   tohoto  okamžiku  mohou
dražitelé činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 02.12.2021 ve 12:30 hodin. Dražba se však koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb <.>, občanský soudní řád, v platném
znění   (dále   jen   „o.s.ř.“))   -   bude-li   v   posledních   pěti  minutách   před   stanoveným   okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> II <.>...

Načteno

edesky.cz/d/4968593

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz