« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> Biskupská XXX/X,XXX XX České Budějovice
Tel.: 776 539 339,e-mail: drazby@euceb.cz
<br> Č.j.213 EXD 168/2021-1
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad České Budějovice,se sídlem Biskupská XXX/X <,>
370 01 České Budějovice,Česká republika,vydává na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a
podle ustanovení § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> na návrh navrhovatele: BIO TOP s.r.o <.>,IČ: 26114224,se sídlem Nemanická 440/14,370 10 České
Budějovice
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetové adrese:
<br> www.exdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: 09.11.2021 od 09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení dražby: nejdříve 09.11.2021 v 10:00 hodin <.>
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li
poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí.Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno
e-mailem <.>
<br> II.Předmětem dražby je soubor následujících nemovitých věcí:
<br>
<br>
<br> Příslušenství nebylo zjištěno <.>
<br> III.Pořadové číslo dražebního jednání: první <.>
<br> IV.Nejnižší podání se stanovuje ve výš...

Načteno

edesky.cz/d/4967718

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz