« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZHAO Jialing

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZHAO Jialing.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytu cizinců Liberecký kraj
VORONĚŽSKÁ 144/20,460 01 LIBEREC
<br> Č.j.: OAM-156900-6/MC-2021
LIBEREC 04.říjen 2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm.r) ve spojení s § 98a zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o návrhu
na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podle § 98a odst.1 písm.d) zák.č.326/1999 Sb <.>,pana
ZHAO JIALING,nar.25.09.1953,státní příslušnost Čína,bytem POLEVSKO 46,okr.ČESKÁ LÍPA (dále jen
„účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí č.j.OAM-156900-5/MC-2021,ze dne 06.09.2021
adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na uvedené adrese
neznámý <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručován...

Načteno

edesky.cz/d/4949331

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz