« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TURCAN Boris

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TURCAN Boris.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha II
<br> CIGÁNKOVA 1861/2,148 00 PRAHA
Č.j.: OAM-12378-10/PP-2021
PRAHA 05.říjen 2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165
zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání osvědčení o
registraci pana XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní příslušnost Rumunsko,bytem PRAHA 4-
MODŘANY,KUTILOVA 3061/2 (dále jen „účastník řízení“)
<br>
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Výzva k převzetí dokladu,č.j.OAM-12378-9/PP-2021 ze dne 16.9.2021 adresovaná výše
jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené
adrese neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti cizincem
nebo k jejímu d...

Načteno

edesky.cz/d/4949330

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz