« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SAGYNBAEV Azimbek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SAGYNBAEV Azimbek.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Praha
P.O.Box 42,100 05 Praha 105
<br>
Č.j.: OAM-29133-9/DP-2021 Praha 4.října 2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra,Odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení §
165 písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,v platném znění (dále jen „zákon č.326/1999 Sb.“),v řízení o žádosti o prodloužení doby
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia dle ust.§ 44a
zákona č.326/1999 Sb <.>,pan Azimbek SAGYNBAEV,nar.23.03.1991,st.příslušnost: Kyrgyzstán,na
území ČR bytem: Nuselská 1296/65,140 00 Praha 4 (dále jen „účastník řízení“)
<br>
oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
- Výzva k odstranění vad žádosti: č.j.OAM-29133-8/DP-2021,ze dne 23.09.2021 adresovaná výše
jmenovanému účastníku řízení
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zákona č.326/1999 Sb <.>,doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené
adrese neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zákona č.326/1999 Sb <.>,doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na
území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v
informačním systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o
této adrese veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území ...

Načteno

edesky.cz/d/4949325

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz