« Najít podobné dokumenty

Obec Věžky (Přerov) - Výzva k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí, Dálnice D1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Věžky (Přerov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_944757862_0_D1_Vyzva_k_seznameni_se_s_podklady_pred_vydanim_R_ (1).pdf
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
<br> Spisový znak.podznak – 231.2,skartační znak/skart.lhůta – A/20
<br>
<br> Č.j.SMOL/220124/2021/OZP/VH/Sko V Olomouci 06.09.2021
Spisová značka: S-SMOL/174711/2021/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX
Ing.XXXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX,588 488 320
E-mail: monika.skoupilova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
„Dálnice DX,stavba XXXX Říkovice - Přerov“
<br>
<br> SDĚLENÍ
seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Magistrát města Olomouce,Odbor ţivotního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 131 odst.4 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na základě usnesení
Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j.KUOK 74087/2021 ze dne 14.07.202,s působností speciálního
stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,pokračuje
v řízení o vydání stavebního povolení,doposud vedeného Magistrátem města Přerova,Odborem stavebního
úřadu a ţivotního prostředí,oddělením vodního hospodářství a zemědělství,pod spis.zn <.>
2020/178968/STAV/ZEM/Ta,pro stavbu
<br>
<br> „Dálnice D1,stavba 0136 Říkovice - Přerov“ <,>
<br> a to na základě ţádosti ze dne 27.08.2020,zúţené dne 06.11.2020,kterou podal stavebník Ředitelství silnic
a dálnic ČR,IČO: 65993390,se sídlem na adrese Na Pankráci 546/56,Praha 4 -Nusle,140 00 Praha 4,v
zastoupení na základě plné moci společností Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČO 46347488,Kounic...

Načteno

edesky.cz/d/4897609

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Věžky (Přerov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz