« Najít podobné dokumenty

Obec Blučina - Veřejná vyhláška_rozhodnutí_II/416 Blučina obchvat, SO 401 – Úprava vedení 400 kV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blučina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

430632_21_552 rozhodnuti
Stránka 1 z 9
<br>
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.224 853 179
<br> SPIS.ZN.: MPO 430632/2021
Č.J.: MPO 430632/21/552 - SÚ
<br> MIPOX03SCFIS
<br>
<br> viz rozdělovník
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovsky@mpo.cz
<br> DATUM: 13.9.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 16 odst.2 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),přezkoumalo žádost o prodloužení platnosti
<br> stavebního povolení podanou dne 6.5.2021 společností
<br> Jihomoravský kraj,IČO 70888337,Žerotínovo náměstí č.p.449/3,602 00 Brno 2,který zastupuje na
<br> základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje ze dne 2.5.2016 příspěvková
<br> organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje,IČO 70932581 <,>
<br> Žerotínovo náměstí č.p.449/3,Veveří,602 00 Brno 2,s adresou pro doručování Ořechovská 35,619 64
<br> Brno,(dále též „stavebník“),a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst.4 stavebního zákona
<br>
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do 28.6.2023
<br> platnost stavebního povolení na stavbu nazvanou:
<br>
<br> „II/416 Blučina obchvat,SO 401 - Úprava vedení 400 kV“
<br> (dále jen stavba) na pozemcích parc.č.1504,1505,1506,1507/2,1507/103,1507/104,1507/105,1507/106 <,>
<br> 1507/107,1507/122,1507/123,1507/124,1507/125,1507/126,1507/127,1507/140,1507/141,1507/142 <,>
<br> 1507/143,1507/144,1507/145,1507/146,1507/147,1507/148,1507/149,1507/150,1507/151,1507/152 <,>
<br> 1507/153,1507/154,1507/155,1507/156,1507/157,1507/159,1507/173,3195/1,4075,4087,4088,4089 <,>
<br> 4097,4098,4099,4100,4116,4117,4118,4119,4120,4147,4148,4149,41...

Načteno

edesky.cz/d/4897354

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blučina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz