« Najít podobné dokumenty

Město Ralsko - ÚD č. 87/2021 – Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ralsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚD č. 87-2021 – Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí
lime <??
<br> WVĚŠENO one: Aši C! <.>
<br> SEJMUTO DNE: Za Městský úřad Ralsko XXXX XXXXXXXXXX
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD LlBERECKÉHO KRAJE
<br> odbor životního prostředí a ze mědéšežvš
<br> Dle rozdělovníku
<br> Číslojednaci : Oprínněná osoba/linka/email Liberec : KULK 560353021 Beneš/389 14.září 2021 _ Sp.Zn.OZPZ 828/2021 ' pctr.bencs©kraj-lbc.cz
<br> ZÁVĚR ZJIŠÍOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ
<br> podle 5 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,zákon'?
<br> Výroková část 1.Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.]: „Skládka odpadů Svébořice“.Zařazení dle kategorie II,bodu 56 * Zařízení k odstraňování nebo využívání ostaních odpadů
<br> s kapacitou od stanoveného limitu (2500 t/rok).Ve smyslu 554 odst.1 písm c) zákona se jedná o změnu stávajícího záměru <.>
<br> 2.Kapacita (rozsah) záměru
<br> Záměrem je pomočování.v ukládání odpadů v areálu skládky skupiny 8-00,určené k ukládání komunálních a jiných odpadů kategorie O,a to formou rozšíření tělesa skládky směrem k západu a k severovýchodu v návaznosti na stávající těleso skládky.Výška tělesa skládky zůstane stejna,stejně tak jako intenzita návozu odpadů (nedojde k žádné změně oproti existujícímu stavu).Plocha rozšířeni skládky západním směrem bude 2.672 m2 súložnou kapacitou odpadů o objemu 200.000 m3 a piocha rozšíření skládky severovýchoan směrem 2.425 1112 s úložnou kapacitou odpadů o objemu 15.000 m3.Celková plocha rozšíření skládky bude tedy 5.097 m2 s úložnou kapacitou odpadů o celkovém objemu 215.000 m3 <.>
<br> 3.Umístěm'záměru: kraj: Liberecký obec: Ralsko k.ú.; Svébořice (799114) p.č.: 85,86,87,88,94/2
<br> 4.Charakter záměru a,možnost kumulace s jinými záměry
<br> Plošné vydeíinování okruhu území,kde je třeba hledat potenciálně interferující zdroje negativních kmmlativních či synergických vlivů na životní prostředí,vychází z primárního určení jednotlivých složek životního prostředí,kde lze očekáv...

Načteno

edesky.cz/d/4897300

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ralsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz