« Najít podobné dokumenty

Město Hulín - VV-2021-152 Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hulín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-152-2021.pdf (153.26 kB)
č.j.: 067 EX 1207/16-191
č.o.: 2012099934
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor,pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 30
EXE 65/2016-57,které vydal Okresní soud v Kroměříži,dne 25.1.2016 ve prospěch oprávněného
CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
advokát,U Garáží XXXX/X,XXXXX,Praha a v neprospěch povinného XXXXXXXXX XXXXX <,>
Bezměrov XXX,XXXXX,Bezměrov,nar.06.07.1958,IČ 10590064,zast.obecným zmocněncem
XXXXX XXXXXXX,Květná XXXX/X,XXXXX,Kroměříž,nar.21.08.1980,rozhodl v souladu
s ustanovením § 55b odst.2 exekučního řádu
<br> t a k t o :
<br> Soudní exekutor ruší usnesení – dražební vyhlášku č.j.067 EX 1207/16-150 ze dne 6.8.2021
<br> Odůvodnění:
Dne 6.8.2021 nařídil soudní exekutor usnesením č.j.067 EX 1207/16-150 dražbu spoluvlastnického
podílu povinného ve výši ideální 1/6 na nemovitých věcech
<br> Ještě před uskutečněním dražebního jednání došlo k úhradě celkové dlužné částky povinným.S
ohledem na danou skutečnost rozhodl soudní exekutor tak,jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí a dražební vyhlášku zrušil <.>
<br> P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst.1 písm.a) o.s.ř.v platném znění,není proti tomuto usnesení
odvolání přípustné <.>
<br> V Praze dne 14.9.2021
<br> otisk úředního razítka
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX,v.r <.>
exekutorský kandidát
ustanovený zástupce
soudního exekutora
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br>
<br> JUDr.Juraje Podkonického,Ph.D <.>
Mail: e...

Načteno

edesky.cz/d/4897267

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hulín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz