« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Kuřim-Sdružený objekt-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kuřim sdružený objekt R
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/15059/21/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/72641/21/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
<br> TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
<br> POČET LISTŮ: 15
DATUM: 26.8.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Kuřim,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"),a dále jako příslušný speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního
zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil
dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 31.5.2021
podala
<br> AMISTA investiční společnost,a.s <.>,IČO 27437558,Pobřežní 620/3,186 00 Praha jednající
na účet obhospodařovaného podílového fondu IMOS development otevřený podílový
fond,IČO 75160013,kterou zastupuje na základě plné moci
Ing.XXXXX XXXXXX,bytem Sloupečník XX,XXX XX Blansko doručovací adresa: IMOS facility <,>
a.s <.>,Gajdošova 7,615 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.podle § 15 vodního zákona a podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č <.>
503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> souboru staveb
<br> Sdružený objekt Kuřim
<br> na pozemcích parc.č.550/1 (ostatní plocha),456/1 (ostatní komunikace),456/11(ostatní
komunikace),456/14(ostatní komunikace),456/4(ostatní komunikace),456/13(ostatní
komunikace),519/1(ostatní komunikace),519/3(...
Cetin Sdružený objekt
»CETIN
<br> v
<br> Císlo jednací: 534429/21
<br> v
<br> Císlo Žádosti: 0121 026 408
<br> VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s <.>
<br>.PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
<br> Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem deňnován níže v článku 2 VPOSEK) <.>
<br> V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření,pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak <.>
<br> DEFINICE
<br> Níže uvedené termíny,jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem,mají následující význam,není-Ii těmito VPOSEK alnebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:
<br> „CETIN" znamená CETLN a.s.se sídlem Českomoravská 2510/19,Libeň,190 00 Praha 9,ICO: 04084063,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz.B 20623;
<br> „Den" je kalendářní den;
<br> „Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor,sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v účinném znění;
<br> „POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN,pověřený ochranou sítě,XXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e—mail: pave|.markus©cetin.cz; „Pracovní den“ znamená Den,kromě soboty,neděle,a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č.245/2000 Sb <.>,o státních svátcích,o významných dnech a 0 dnech pracovního klidu,v účinném zneni;
<br> „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis,vč.technických norem,nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy,nebo jakékoli rozhodnutí,povolení,souhlas nebo licenci,včetně podmínek,které s ním souvisí;
<br> „Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník,který Překládku vyvolal,je dle ustanovení 5 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETlN veš...

Načteno

edesky.cz/d/4897231

Meta

EIA   Dopravní informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz