« Najít podobné dokumenty

Město Třinec - Oznámení - zahájení územního řízení 427/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třinec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení územního řízení 427/2021
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE
ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Jablunkovská 160,739 61 Třinec *M MTSSL0 3794195 *
*MMTSSL03794195*
<br>
<br>
IČ 00297313
<br> DIČ CZ00297313
Č.ú.1621781/0100
<br> IDS 4anbqsj
Fax 558 306 143
Telefon 558 306 111
<br> www.trinecko.cz
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: Doporučeně
ZE DNE:
<br> 3nec NET s.r.o <.>
nám.Svobody 527
739 61 Třinec
<br> ČÍSLO JEDN.: MMT/57687/2021
SPIS.ZN.: MMT/53903/2021/SŘaÚP/Lan
<br>
VYŘIZUJE:
XXXXXX XXXXXXX,oprávněná
úřední osoba
<br>
<br> TELEFON: 558 306 229
E-MAIL: epodatelna@trinecko.cz
<br> DATUM: 15.09.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
3nec NET s.r.o <.>,nám.Svobody 527,739 61 Třinec <,>
kterouo zastupuje SITEL,spol.s r.o <.>,Baarova 957,140 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 27.08.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> "FTTH Třinec 4.etapa,trasa č.2"
<br>
na pozemku parc.č.450/104,561/8,561/5,561/6,488,459/2,487/5 v katastrálním území Dolní
Líštná.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
- podzemní vedení elektronických komunikací
<br>
Magistrát města Třince,odbor stavebního řádu a územního plánování,jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto <.>
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Třince,odbor stavebního
řádu a územního plánování,úřední dny Po a St 8 - 17,nejlépe však po telefonické domluvě,tel:
558 306 229) <.>
<br>
<br> Poučení:
<br> Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst.3...

Načteno

edesky.cz/d/4897155

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třinec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz