« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Písennost pro: Štěpánek Vlastimil - dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Majetín č.j. 167 EX 3008/20-114

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít soubor
č.j.: 167 EX 3008/20-114
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,Dědinská XXX/XX,XXX 00 Praha 6,rozhodl ve věci exekuce
ve prospěch oprávněného: Hilti ČR spol.s r.o <.>,Uhříněveská 734,25243,Průhonice,IČ 41693132,zast.Mgr.XXXX XXXXX <,>
advokát,Domažlická XXXX/X,XXXXX,Praha a v neprospěch povinného: XXXXXXXXX XXXXXXXX,Sochorcova XXX,XXXXX <,>
Staré Město,nar.24.03.1981,IČ 88229777,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce,a vydává dle §
336o zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) tuto
<br> dražební vyhlášku o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí:
<br> I.První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 26.10.2021 v 09:00 hod.na
dražebním portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 26.10.2021 v 09:20 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 OSŘ).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního
učiněného podání,nebude-li učiněno další podání.Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením,že do konce
dražby zbývá pět minut,je nastavena prodleva patnácti vteřin.V takovém případě se okamžik skončení dražby
opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se považuje za učiněné pouze v případě,že bylo
systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno,tzn.podání se objeví on-line v seznamu přijatých
podání <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
<br> - id.podíl 1/2 na:
<br>,vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,katastrální pracoviště a okres: Olomouc,obec: Majetín <,>
katastrální území: 689921 Majetín,LV: 568 <.>
<br> K nemovitým věcem náleží tyto součásti a příslušenství: nebylo zjištěno <.>
<br> Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s přísluš...

Načteno

edesky.cz/d/4897149

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz