« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí o umístění stavby*: Podání- Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby k.ú.Michle "HFC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodafone_Michle_Magistru_situace.pdf
INVESTOR
<br> lc: 25183001.ale: czzsnaom
<br> Vodafone Czech Republic a.s <.>
<br> námůali Junkovy'ch znnnrz.Praha 5 - 155 na
<br> regixttovoni u Městské-fm soudu v Praze Oddíl &,vložka anu
<br> ;; vodafone
<br> PROJEKTANT:
<br> - ' SUF-TECHNIK a.s <.>
<br> Bělčickt 11341141 |" 00,Praha 4 - Záběhlice
<br> už: 51051142.DIČ:CZ£1057141
<br> ? SUF-TECHNIK
<br> registrovaná u Krajského soudu v Praze Oddíl B.vložka 21430
<br> PROJEKTANT DÍLCÍČÁSTI.FRDJEKTlN—é
<br> Projekting,s.r.o <.>
<br> Koněvova 26501141.Praha J - 130 na
<br> IČ: 24107051 DIČ: CZMTDTDBB,E-mlll: infogprojoktingmz mgistfonna u Meitského soudu v Praia Oddíl C.vložka 167653
<br> — Magistrů
<br>.SCHVÁLIL Marlin Marek FORMAT A3 ZPRACOVAL Manin Marek MÉŘÍTKO 122000 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 23232020 STUFEN pro územní řízeni ';AKl č.OBJEDNATELE DATUM pův.OBI201Bírev|ze 01:21 NÁZEV AKCE lMiSTo STAVBY Praha 4 - Michle PARE.HFC Praha 4 — Michle VÝKRES
<br> ČÍSLO
<br> NÁZEV VÝKRESU
<br> Situace širších vztahů C.1.1
21-039283.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/039283/21/OST/VNIT V Praze dne 9.9.2021
<br> Č.J.: P4/364284/21/OST/VNIT
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Věra Nitkulincová
<br> tel.: 261 192 503,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 2 a 2d zákona č.416/2009 Sb.o
<br> urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
<br> komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o urychlení výstavby“),a podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby infrastruktury elektronických
<br> komunikací uvedené v § 1 odst.5 zákona o urychlení výstavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
<br> kterou dne 25.1.2021 podala spol <.>
<br> Vodafone Czech Republic a.s <.>,IČO 25788001,se sídlem náměstí Junkových č.p.2808/2 <,>
<br> Praha 5-Stodůlky,155 00 Praha 515 <,>
<br> kterou zastupuje spol.SUP-TECHNIK a.s <.>,IČO 61057142,se sídlem K Libuši č.p.4/24 <,>
<br> Praha 4-Kunratice,148 00 Praha 414 <,>
<br> kterou zastupuje spol.Projekting s.r.o <.>,IČO 24707066,se sídlem Koněvova č.p.2660/141 <,>
<br> 130 00 Praha 3-Žižkov
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> "HFC Praha 4 - Michle - Magistrů"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na p...

Načteno

edesky.cz/d/4897142

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavby   Ustanovení opratrovníka   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz