« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - 206 EX 765/21 -39 dražební vyhláška MV - PEUGEOT 307, povinný: JZ Generalis s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drazebni_vyhlaska.pdf
se sídlem Šátalská 469/1,142 00 Praha 4,IČ: 05333661
<br> Tel.: +420 241 434 045
+420 777 046 325
datová schránka: m3s2fc2
<br> e-mail: urad@ eupraha.cz
el.podatelna: podatelna@ eupraha.cz
internet: www.eupraha.cz
<br> Sp.zn.oprávněného 2701788
<br> Č.j.:
<br> 206 EX 765/21-39
<br> Usnesení – dražební vyhláška
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Šátalská XXX/X,Praha 4 <,>
v právní věci oprávněného – Česká kancelář pojistitelů,Milevská 2095/5,140 00 Praha – Krč,IČ:
70099618,zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokátka,Novodvorská 994/138,142 00 Praha – Braník,IČ:
71346490,nar.5.2.1983,proti povinnému JZ Generalis s.r.o <.>,Branická 213/53,147 00 Praha – Braník <,>
IČ: 06666825,ke splnění povinnosti povinného,která k dnešnímu dni činí 19 969,28 Kč,uložené
exekučním titulem – exekutorský zápis č.j.EPR 274941/2020-5,který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne
27.10.2020 a pověření soudního exekutora č.j.64 EXE 385/2021-12 ze dne 18.2.2021,které vydal Obvodní
soud pro Prahu 4,rozhodl o konání dražby (dražebního roku) movitých věcí:
<br> I.Dražba movitých věcí uvedených ve výroku III.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: 26.10.2021 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 26.10.2021 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,dále
XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle věty předchozí se opakuje <.>
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování veřejné dražby je veřejně přístup...

Načteno

edesky.cz/d/4897140

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz