« Najít podobné dokumenty

Město Tachov - Soudní exekutor - Mgr. Pavel Pajer Tachov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tachov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

135.pdf .pdf, 460.97 kB
Exekutorský úřad Tachov
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
<br> Hornická XXXX,XXX XX Tachov
<br>
<br> tel: +420 373 700 840 www.exekutortachov.cz
<br> e-mail: podatelna@exekutortachov
<br>
Č.j.: 141 DDr 009/2021-2
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
<br> Exekutorského úřadu Tachov,se sídlem Hornická 1786,347 01 Tachov <,>
<br> jako dražebník oprávněný provést dobrovolnou dražbu na základě smlouvy o provedení
<br> dobrovolné dražby ze dne 24.8.2021,uzavřené dle § 76 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.exekuční
<br> řád,ve věci likvidace pozůstalosti k návrhu navrhovatele:
<br>
<br> Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> notářka v Tachově
<br> adresou kanceláře T.G.Masaryka 1326,347 01 Tachov
<br> jako soudní komisařka v řízení vedeném Okresním soudem v Tachově,pod sp.zn.15 D
<br> 422/2015,po zemřelé Olze Igelové,nar.3.6.1947,posledně bytem Lestkov,část Domaslav 5 <,>
<br> zemřelé dne 31.8.2015,rozhodl takto:
<br>
<br>
Soudní exekutor vydává tuto
<br>
<br> dražební vyhlášku:
<br>
<br> I.Nařizuje se první dražební jednání - elektronická dražba,která se koná prostřednictvím
<br> elektronického systému dražeb na adrese:
<br>
<br>
<br> www.exdrazby.cz
<br>
<br>
<br> II.Dražební jednání se koná dne 26.10.2021 v 15.00 hodin prostřednictvím elektronického
<br> systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz.Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
<br> podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 26.10.2021 v 15.30 hod.Dražba se však koná <,>
<br> dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) - bude-li v posledních pěti minutách před
<br> stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí
<br> podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání <.>
<br> Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
<br> posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo ...

Načteno

edesky.cz/d/4897116

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tachov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz