« Najít podobné dokumenty

Město Klatovy - Ex. úřad Klatovy - Usnesení - Dražební jednání nařízené na 15.9.2021 senekoná, povinný Irena Häuslerová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klatovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ex. úřad Klatovy - Usnesení - Dražební jednání nařízené na 15.9.2021 senekoná, povinný Irena Häuslerová
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 36386/15-784
v.s.oprávněný: 33597947
č.j.oprávněný: 33597947
<br>
U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Klatovech,č.j.27 EXE
1205/2015 - 10,ze dne 22.12.2015 <,>
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXXXXXXX,Špičák XXX,XXXXX,XXXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČ
<br> 74563521
na návrh oprávněného: A.P.C.Four s.r.o <.>,V celnici 1031/4,11000,Praha 4,IČ 09022902,zast.Mgr <.>
<br> XXXXX XXXXX,advokát,Na Florenci XXXX/XX,XXXXX,Praha 1
<br>
pro 102 385,24 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl takto:
<br> I.Dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 15.09.2021 v 11.00 hod.konané
<br> prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz,usnesením
č.j.120 EX 36386/15-657 ze dne 1.7.2021,jehož předmětem měly být nemovité věci:
<br>
<br> Podíl 1/6
<br>
<br>
<br> s e n e k o n á <.>
<br>
<br> II.Usnesení o ceně nemovitých věcí č.j.120 EX 36386/15-606 ze dne 25.02.2021 zrušuje <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 01.07.2021 vydal v souladu s ustanovením § 52
odst.1 a 2 zákona č.120/2001 Sb <.>,exe...

Načteno

edesky.cz/d/4897112

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klatovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz