« Najít podobné dokumenty

Město Tábor - Dražební vyhláška - Kamila Chalupová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tábor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U51987-10-0274-210914103758.pdf
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 51987/10-274
v.s.oprávněný: 2091910094
č.j.oprávněný: 2091910094
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br>
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Příbrami,č.j.23 EXE
2279/2010-14,ze dne 20.12.2010 <,>
proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXX,Čechovská XX,XXXXX,Příbram,nar.03.08.1973
na návrh oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,Prosecká 851/64,19000,Praha 9,adresa pro doručování
<br> Za Pasáží 1609,53002,Pardubice 1,IČ 27221971
pro 264 105,75 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 18.11.2021 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.11.2021 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) -
bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem u...
U51987-10-0013-110201134931.pdf
Číslo jednací: 120 EX 51987/10-13
<br>  
Exekuční příkaz
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Klatovy,Za Beránkem 836 <,>
339 01 Klatovy <,>
<br> pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce,vydaném Okresní soud v Příbrami ze dne
20.12.2010 č.j.23 EXE 2279/2010-14 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXX,TOCHOVICE XX,XXXXX,TOCHOVICE <,>
r.č.735803/1120
<br> na návrh oprávněného: Profidebt,s.r.o <.>,Jindřišská 24/941,11000,Praha1,IČ 27221971
<br> k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 264 105,75,- Kč s
příslušenstvím,a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.2
zák.č.120/2001 Sb.a soudnímu exekutorovi náklady exekuce <,>
<br> vydává v souladu s ust.§ 47 a ust.§ 58 odst.3 zák.č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") tento
<br> exekuční příkaz k provedení exekuce
prodejem nemovitostí:
<br> I.Podle vykonatelného Rozhodčí nález č.j.R - P 1248/2010,který vydal Mgr.Kristýna
Maršálková,Rozhodčí společnost,s.r.o.dne 14.06.2010 a který se stal pravomocným dne 28.06.2010 a
vykonatelným dne 02.07.2010 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresní soud v Příbrami ze dne
20.12.2010 č.j.23 EXE 2279/2010-14,o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit
oprávněnému pohledávku ve výši 264 105,75,- Kč s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného
uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi
náklady exekuce,jejichž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce <,>
<br> přikazuje soudní exekutor dle ust.§ 59 odst.1 písm.c) e.ř.a ustanovení § 69 e.ř.ve spojení
s ust.§ 335 a násl.zákona č.99/1963 Sb.občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"o.s.ř."),provést exekuci prodejem nemovitostí povinného,a to:
<br> podíl 1/8
<br> TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 03.02.2011
A JE VYKONATELNÉ DNE: 03.02.2011
...
U51987-10-0275-210914104459.pdf
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 51987/10-275
v.s.oprávněný: 2091910094
č.j.oprávněný: 2091910094
<br>
U S N E S E N Í
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Příbrami,č.j.23 EXE
2279/2010-14,ze dne 20.12.2010 <,>
proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXXX,Čechovská XX,XXXXX,Příbram,nar.03.08.1973
na návrh oprávněného: Intrum Czech,s.r.o <.>,Prosecká 851/64,19000,Praha 9,adresa pro doručování
<br> Za Pasáží 1609,53002,Pardubice 1,IČ 27221971
pro 264 105,75 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br>
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br>
I <.>
Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 18.11.2021 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.11.2021 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) -
bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukonče...

Načteno

edesky.cz/d/4897110

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tábor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz