« Najít podobné dokumenty

Město Nýřany - Veřejná vyhláška - OV-Boš/25602/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nýřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení (177.99 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y
odbor výstavby
<br> Benešova třída č.p.295,330 23 Nýřany
<br>
Spis.zn.<.> : OV-Boš/25602/2021 Nýřany,dne 9.9.2021
<br> Č.J.:
<br> Vyřizuje:
<br> OV-Boš/30877/2021
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> 377832320
<br> 377832300
<br> bosek@mesto-nyrany.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Nýřany,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 28.7.2021 podal
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje SPIE Elektrovod,a.s <.>,odštěpný závod Brno,IČO 62161172,Traťová č.p <.>
<br> 574/1,Horní Heršpice,619 00 Brno 19
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Zbůch,PS,ppč.1443,kNN (IV-12-0018110)
<br> Zbůch
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1443 (zahrada),parc.č.1671 (ostatní plocha),parc.č.1676
<br> (ostatní plocha),parc.č.1677 (ostatní plocha) v katastrálním území Zbůch <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Kabel NN – zřízení elektrické přípojky na pozemku parc.č.1443 v k.ú.Zbůch
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - Stavba bude umístěna na pozemku parc.č.1443,1671,1676,1677 v k.ú.Zbůch
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> - Na stávajícím betonovém sloupu č.318 (umístěný u severo-západního rohu pozemku parc.č.812/18
k.ú.Zbůch) bu...

Načteno

edesky.cz/d/4897021

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Dopravní informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nýřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz