« Najít podobné dokumenty

Město Litvínov - Exekutorský úřad Rakovník - Dražební vyhláška č. j.: 221 Ex 253/20- 19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litvínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Rakovník - Dražební vyhláška č. j.: 221 Ex 253/20- 19
č.j.221 Ex 253/20- 19
50 EXE 2208/2020-11
<br> zn.opr <.>
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku Mgr.XXXXX XXXXXXX,se sídlem Husovo náměstí XX <,>
XXX XX Rakovník,ve věci výkonu exekuce
<br> oprávněného Společenství vlastníků 285 a 286 blok F2,IČO 25463608
Sadová 285/F2,se sídlem Sadová 285,435 42 Litvínov
<br> proti
povinnému Yulian Greenberg,nar.15.1.1966
<br> trv.bytem bytem Str.HaAliya 2/35,795 75 Bney-Aiesh
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX
trv.bytem bytem Str.HaAliya 2/35,795 75 Bney-Aiesh
oba zast.opatrovníkem pro řízení JUDr.Jiřím Fílou,advokátem
Závodní 391/96C,360 06 Karlovy Vary
<br> pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím,nákladů oprávněného v exekučním
řízení a nákladů exekuce,a v souladu se zák.č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,rozhodl ve věci prodeje nemovitých věcí o vydání
t é t o :
<br> dražební vyhlášky
<br> I.První dražební jednání se v souladu s ust.§ 336o o.s.ř.koná elektronicky prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese
<br> http://drazby.eurakovnik.cz
Elektronické dražební jednání bude zahájeno dne 29.září 2021 v 10:00 hodin.Od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.Elektronické dražební jednání bude ukončeno nejdříve
dne 29.září 2021 v 10:30 hodin,dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání.Dražitelé
jsou svým podáním vázáni (§ 336i odst.5 o.s.ř.) <.>
<br> Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným časem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku posledního podání.Bude-li v této lhůtě učiněno vyšší podání,čas ukončení dražby se
posouvá o pět minut.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno vyšší podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba se tím končí <.>
Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli,který učinil nejvyšší ...

Načteno

edesky.cz/d/4897018

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litvínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz