« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - ODVOLÁNÍ - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Dostavba areálu obchodního domu Bílá Labu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-576568.pdf
1/2
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18,CZ-115 68
tel.: +420 221 097 247,fax: +420 222 232 469
posta@praha1.cz,www.praha1.cz
IČ: 00063410,DIČ: CZ00063410
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Stavební úřad
<br> Č.j.:UMCP1 469218/2021
<br>
<br>
Spis.Zn.Za správnost vyhotovení: / tel: Datum
S UMCP1/576568/2020/VÝS-Ba-2/1347 Ing.Zlata Bartošová / 221 097 445 8.9.2021
<br>
<br>
VÝZVA
VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
<br> Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou,se sídlem Platnéřská 191/4,Praha 1 – Staré město <,>
zastoupen JUDr.Ing.Jiřím Davidem LL.M <.>,ČAK 10648,advokátem podal odvolání proti rozhodnutí <,>
které vydal Úřad městské části Praha 1,stavební úřad,jako správní orgán příslušný dle ust.§ 4 vyhl.č <.>
55/2000 Sb <.>,hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů jako správní
orgán dne 22.7.2021 pod spis.zn.S UMCP1/576568/2020/VÝS-Ba-2/1347; č.j.409130/ ve věci umístění
stavby nazvané „Dostavba areálu obchodního domu Bílá Labuť“ na základě žádosti,kterou dne
21.12.2020 podala společnost Transakta a.s <.>,IČO 00675261,Lodžská 399/26,Praha 8-Bohnice,181
00 Praha 81,kterého zastupuje TaK Architects s.r.o <.>,IČO 28503864,Hollarovo náměstí 2275/2 <,>
130 00 Praha 3-Vinohrady (dále jen "žadatel") <.>
<br>
<br> Správní orgán Vám podle § 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás
<br> v y z ý v á <,>
<br> abyste se k němu vyjádřili ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy (patnáctým dnem po vyvěšení na
úřední desku se písemnost považuje za doručenou) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Zlata Bartošová
vedoucí oddělení územního řízení SÚ ÚMČ P1
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> Příloha:
- stejnopis podaného odvolání
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.UMCP1 469218/2021 str.2
<br>
<br> 2/2
<br>
Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm.a),b) stavebního zákona:
TaK Architects s.r.o <.>,IDDS: ssg57sw
sídlo:...
Odvolani_Dostavba_Bila_Labut.pdf
Holub & David,advokátní kancelář s.r.o.Kaprova 40/12,Praha - Staré Město,110 00 Praha 1 IČO: 04178688,Městský soud v Praze,oddíl C,vložka 243665 office@hdlegal.cz,www.hdlegal.cz 1 Magistrát hlavního města Prahy odbor stavebního řádu Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 prostřednictvím Městské části Praha 1 Úřad městské části Stavební úřad Vodičkova 18 110 00 Praha 1 – Nové Město Datovou schránkou ke sp.zn.UMCP1 280078/2021 VYS/Ba ke sp.zn.S UMCP1/576568/2020/VÝS-Ba-2/1347 k č.j.UMCP1 409130/2021 Účastník: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou,se sídlem Platnéřská 191/4,110 00 Praha 1 – Staré Město,IČ: 00408026 zastoupen: JUDr.Ing.Jiřím Davidem,LL.M <.>,ČAK 10648,advokátem,id.datové schránky: 9zjhtky,vykonávajícím advokacii jako společník advokátní kanceláře Holub & David,advokátní kancelář s.r.o <.>,se sídlem Kaprova 40/12,Praha – Staré Město,Praha 1,PSČ 110 00 další účastníci dle rozdělovníku napadeného rozhodnutí potřebný počet stejnopisů – elektronické podání Odvolání účastníka proti rozhodnutí o umístění stavby ze dne 2.8.2021,č.j.UMCP1 409130/2021,sp.zn.S UMCP1/576568/2020/VÝS-Ba-2/1347 Přílohy: Plná moc Holub & David,advokátní kancelář s.r.o.Kaprova 40/12,Praha - Staré Město,110 00 Praha 1 IČO: 04178688,Městský soud v Praze,oddíl C,vložka 243665 office@hdlegal.cz,www.hdlegal.cz 2 I.Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (dále XXX XXXX „účastník“) je vlastníkem pozemku parc.č.XXX a 442 v k.ú.Nové Město,obec Praha,číslo LV 2692 a je tak ve smyslu ust.§ 85 odst.2 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále XXX XXXX „stavební zákon“) účastníkem územního řízení o umístění stavby v dokumentaci nazvané „Dostavba areálu obchodního domu Bílá Labuť“ (nemovitá kulturní památka R.č.Ú.s.44485/1- 1838) na pozemcích parc.č.443,451,453/2 a 2341/1 v katastrálním území Nové Město,obec Praha.Vlastnické právo k pozemku parc.č.441 a především 442 v k.ú.Nové Město může být a bude a je územním rozhodnutím přímo dotčeno,neboť tyto pozemky přímo...

Načteno

edesky.cz/d/4896976

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz