« Najít podobné dokumenty

Město Březová - Dražební vyhláška – elektronická dražba 10.11.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška – elektronická dražba 10.11.2021.pdf [0,83 MB]
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 13202/15-392
v.s.oprávněný: 2010044945
č.j.oprávněný: 2010044945
<br> U S N E S E N Í
JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Sokolově,č.j.27 EXE
2971/2015-23,ze dne 14.07.2015s titulem ČTÚ-234 972/2012-634/III.vyř.- XXX na základě návrhu ze dne
XX.XX.2015,datum příchodu 27.05.2015 spojeno dle § 37 EŘ dne 04.12.2015 s titulem ČTÚ-140 467/2012-
634/III vyř.- JáR na základě návrhu ze dne 30.10.2015,datum příchodu 03.11.2015 <,>
proti povinnému: XXXXXXX XXXXXXX,Okružní XXX,XXXXX,Březová,nar.12.02.1973
na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,advokát,U garáží XXXX/X,XXXXX,Praha 7
pro 25 200,39 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br>
Zahájení elektronické dražby: dne 10.11.2021 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání) <.>
<br> Ukončení elekt...

Načteno

edesky.cz/d/4896894

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz