« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - SŘ-Nehvizdy-komunikace a odvodnění-U Studánky-Canaba-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_SŘ-Nehvizdy-komunikace_a_odvodnění-U_Studánky-Canaba-.pdf (571 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.: MÚBNLSB-OD-68576/2021-BARRO
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-19004/2021-BARRO
Vyřizuje: XXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: roman.barta@brandysko.cz
Datum: 31.08.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br>
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Brandýs n.L.– St.Boleslav odbor dopravy,jako speciální stavební úřad
podle ustanovení § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,(dále jen stavební zákon) v platném znění,ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109
až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou podal dne 28.6.2021 žadatel
Firma CANABA – Pozemní stavby s.r.o <.>,Štětkova 1001/5,140 00 Praha 4,IČ 63146452 <,>
v zastoupení Ing.Michalem Dandou,Lukavecká 423/19,193 00 Praha 9 – Horní Počernice <,>
IČ 71573917 (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
<br>
<br> „Komunikace a odvodnění – lokalita NEHVIZDY U STUDÁNKY“
<br>
((dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.200/368,200/387,200/312,200/311,200/478
(orná půda) a 200/306,200/374 (ostatní plocha) v katastrálním území Nehvizdy,obec
Nehvizdy <.>
<br>
<br>
<br>
MÚBNLSB-OD-68576/2021-BARRO
<br> 2
<br>
<br> Územní rozhodnutí na tuto stavbu vydal Stavební úřad MěÚ Čelákovice dne 19.2.2021
pod č.j.: MUC/01810/2021,s nabytím právní moci dne 31.3.2021 <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
Dopravní stavby a odvodnění
<br> – projekt řeší místní komunikace – pro lokalitu Nehvizdy U Studánky,včetně parkovacích
st...

Načteno

edesky.cz/d/4896887

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz