« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Usnesení o nařízení dražebního jednání - T. Vrbová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška
Exekutorský úřad Trutnov,Ječná 479,541 03 Trutnov
<br> Soudní exekutor JUDnJanBohutínský tel.: 499841570,fax: 499841570,e-mail: podatelna©exekutor—trutnov.cz
<br> číslo soudního exekutora: 158,IČ: 42234140,DIČ: CZ6610230385,č.ú.: 3238223339/0800
<br> Č.j.158 EX 215/21-41
<br> Usnesení 0 nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
<br> Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXXXXXXX,Exekutorský úřad Trutnov,se sídlem Ječná XXX,541 03 Trutnov,pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Kroměříži dne 02.06.2021 pod č.j.11 EXE 6/2021-59 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXX,bytem mem ' '
<br> zastoupena opatrovm'kem Obec Pačlavice,se sídlem Pačlavice č.p.Pačlavice,PSČ: 768 34,IČ: 00287580
<br> na návrh oprávněného: F instrumenti,s.r.o <.>,se sídlem Mojmírova 1364/9,Praha,IČ: 27470776
<br> kvymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 896.100,- Kč s příslušenstvím a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu 5 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů <,>
<br> vydává v souladu s ust.š 52 odst.1 a 5 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na š 336b zákona č <.>
<br> 99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.r.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto
<br> usnesení 0 nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
<br> I.Nařizuje se dražební jednání,které se uskuteční elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: mgkdmbxgz.Elektronická dražba bude zahájena dne 19.10.2021 v 09:30:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).Elektronická dražba bude ukončena nejdříve dne 19.10.2021 v 10:30:00 hod.Dražba se však se koná,dokud dražitelé činí podání (š 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li však v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má s...

Načteno

edesky.cz/d/4896882

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz