« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4007919 dražební vyhláška nemovitost signed
Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX
Exekutorský úřad Chomutov
adresa: Revoluční XX,Chomutov datová schránka: n7tg8u3
tel.: 474 335 579,776 081 383 internetové stránky: www.exekucecv.cz
e-mail: info@exekucecv.cz bankovní spojení: 100200755 / 5500
<br> Byl-li Vám tento dokument doručen bez otisku razítka a podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky - kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el <.>
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsána podle §16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.135 EX 40079/19-290
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Chomutov,v exekuční věci oprávněného:
Pojišťovna XXXXXXXX a.s <.>,IČ: XXXXXXXX,sídlem Bělehradská 132,Praha 2,12084,práv.zást.: Mgr.XXX XXXXXX,advokát <,>
sídlem Kodaňská XXXX/XX,Praha XX,10100 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem NÁM.MÍRU 364/1,Šumperk,78701,vedené pro
vymožení peněžitého plnění oprávněného,jakož i pro vymožení povinnosti povinného uhradit náklady oprávněného a
náklady exekuce,vydává v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336a zákona č.99/1963 Sb.<,>
občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh
oprávněného toto
<br> usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br>
http://drazby.exekucecv.cz/
<br> Zahájení dražebního jednání dne 14.10.2021 v 13:00 hodin <.>
<br> Ukončení dražebního jednání:
Dražební jednání bude ukončeno dne 14.1...

Načteno

edesky.cz/d/4895790

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz