« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Exekutorský úřad Zlín, usnesení, Stanislav Adam, Míčov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění dokumentu
Č.j.207 EX 736/20-66
zn.oprávněné:7000272790
<br> Usnesení
Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorského úřadu ve Zlíně,se sídlem Zlín,2.května
2384,pověřený k provedení exekuce pověřením vydaným Okresním soudem v Chrudimi dne
18.05.2020,č.j.28 EXE 318/2020-9,na základě vykonatelného exekučního titulu - elektronický
platební rozkaz,který vydal Okresní soud v Chrudimi dne 20.11.2019 pod č.j.EPR 254732/2019-
5,ve věci oprávněné: Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní
665/21,Praha-Karlín,IČ: 47116617,práv.zast.Mgr.Martinou Řehořovou,advokátkou,se sídlem
Československé armády 287/19,Hradec Králové,PSČ: 500 03,IČ: 02162440,proti povinnému:
XXXXXXXXX XXXX,bytem Míčov č.p.XX,Míčov-Sušice-Míčov,dat.nar.: 26.05.1998
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Dražba nemovitých věcí povinného,nařízená na den 20.10.2021 na základě dražební vyhlášky
ze dne 20.08.2021,č.j.207 EX 736/20-43,s e r u š í <.>
<br> O d ů v o d n ě n í:
<br> Soudní exekutor nařídil svým usnesením ze dne 20.08.2021,č.j.207 EX 736/20-43
dražbu nemovitých věcí povinného na den 20.10.2021.Předmětem dražby byly níže uvedené
nemovité věci,jejich součásti a příslušenství:
A:
- spoluvlastnický podíl id.1/2 nemovitých věcí
<br> se všemi součástmi,jak jsou tyto nemovité věci zapsány v katastru nemovitostí na LV 88 pro
katastrální území Blažim nad Vltavou,obec Neveklov,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Pohledávka oprávněného,její příslušenství a náklady exekuce byly před zahájením
dražby zcela uhrazeny.Soudnímu exekutorovi zaniklo oprávnění k vedení exekuce dle ust.§ 51
písm.c) zákona č.120/2001 Sb <.>,exekučního řádu.Z uvedené ho důvodu byla elektronická
dražba tímto usnesením zrušena <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné <.>
<br> Ve Zlíně dne 13.09.2021
otisk razítka
<br> JUDr.XXXX XXXXXXX,v.r <.>
soudní exekutor
<br> Poučení: Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictv...

Načteno

edesky.cz/d/4894168

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz