« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Exekutorský úřad Praha 10, usnesení, Innovative Sport Concepts s.r.o. Benešov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění dokumentu
č.j.: 167 EX 120/17-185
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,Dědinská XXX/XX,XXX 00 Praha 6 <,>
pověřený provedením exekuce pověřením č.j.23 EXE 91/2017-12 ze dne 13.2.2017,které vydal Okresní
soud v Benešově na základě vykonatelného rozhodnutí - elektronický platební rozkaz č.j.EPR 239842/2016-5 <,>
který vydal Okresní soud v Benešově dne 28.11.2016 a který se stal pravomocným dne 31.12.2016 a
vykonatelným dne 31.12.2016,ve věci exekuce oprávněného: GOODMAN Group s.r.o <.>,Pod Krejcárkem
975/2,13000,Praha,IČ 24749362,zast.Mgr.XXXXX XXXXXXXX,LL.M <.>,advokátka,Na dědinách 733/22,14100 <,>
Praha,proti povinnému: Innovative Sport Concepts s.r.o <.>,Křižíkova 1424,25601,Benešov,IČ 04644999,pro
pohledávku 634 970,00 Kč s příslušenstvím,rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „EŘ“) <,>
<br> t a k t o:
I.Dražba movitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j.167 EX 120/17-159,kterou vydal
<br> dne 15.7.2021 soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,ve spojení s usnesením č.j.XXX EX
120/17-181 ze dne 25.8.2021,s e o d r o č u j e na 14.10.2021 v 9:00 hod <.>
Dražba bude zahájena dne 14.10.2021 v 9:00 hod.na dražebním portálu
<br> www.drazby-exekutori.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 14.10.2021 v 9:20 hodin.Dražba se však
koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po
uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání,nebude-li učiněno další podání.V takovém případě
se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut,dokud dražitelé činí podání.Podání se
považuje za učiněné pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražite...

Načteno

edesky.cz/d/4894165

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz