« Najít podobné dokumenty

Obec Šelešovice - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení stavby &quot… (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šelešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1 Situační výkres širších vztahů.pdf [2,88 MB]
REV.DATUM ZPRACOVAL KONTROLOVAL SCHV`LIL POPIS ZMÌNY
<br> N`ZEV VÝKRESU
<br> PS: SO:
<br> PROJEKT
<br> Z`KAZN˝K
<br> FORM`T
<br> ORIENTA¨N˝ ¨˝SLO DOKUMENTU
<br> ¨˝SLO VÝKRESU
<br> A4
<br> MÌØ˝TKO
<br> LIST/Ù STUPEÒ
<br> ¨˝SLO PROJEKTU
<br> PROFESN˝ ¨.DOK <.>
<br> REVIZE
<br> 1:
<br> M˝STO STAVBY KRAJ
<br> ¨.PROJEKTU
<br> ZHOTOVITEL
<br> NET4GAS,s.r.o <.>
<br> 6114-MORAVIA-VTL PLYNOVOD
<br> 6114
<br> 8
<br> 50 000
<br> 531 54 PARDUBICE
<br> PERNEROVA 168
<br> TRACTEBEL-ENGINEERING A.S <.>
<br> 8
<br> 01SLDUSP
0202P.012055
<br> 1/1
<br> TP-A-4651
<br> 17
<br> G
<br> F
<br> E
<br> D
<br> C
<br> B
<br> A
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<br> G
<br> F
<br> LISTY
<br> ZMÌNOVÉ
<br> E
<br> D
<br> C
<br> B
<br> A
<br> 2018 19 21 22
<br> 17
UPOZORNÌN˝! Tento výkres je majetkem fy.TRACTEBEL Engineering a.s.Nesmí být rozmnožovÆn,ukazovÆn ani płedÆn tłetí stranì bez písemnØho souhlasu fy.TRACTEBEL Engineering a.s <.>
<br> 1
<br> H
<br> 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
<br> 13 14 15 16 18 19
<br> ROZDÌLOVN˝K
<br> H
<br> 2220 21
Cesta výkresu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S 4A3
<br> JIHOMORAVSKÝ,ZL˝NSKÝ
<br> JIH
O
<br> M
O
<br> R
A
V
S
K
Ý
K
<br> R
A
J
<br> Ing.HEJSK`
<br> NA HØEBENECH II 1718/8
<br> 140 21 PRAHA 4 NUSLE
<br> Ing.STR`NSKÝ DiS.DAØBUJ`N
<br> ST`VAJ˝C˝ PLYNOVOD NET4GAS (V SOUBÌHU S NOVOU TRASOU)
<br> Ing.HEJSK` Ing.STR`NSKÝ DiS.DAØBUJ`N
<br> 6
<br> Ing.HEJSK` Ing.STR`NSKÝ
<br> 30.09.2016
<br> DiS.DAØBUJ`N
<br> 7 15.08.2017
<br> 8 11.05.2018 PRO VYD`N˝ SPOLE¨NÉHO POVOLEN˝
<br> PRO ÚZEMN˝ Ø˝ZEN˝
<br> PRO ÚZEMN˝ Ø˝ZEN˝
<br> C.1
<br> TU 160 BUKOVANY - TU 166 BEZMÌROV II
C.1 SITUA¨N˝ VÝKRES ŠIRŠ˝CH VZTAHÙ
<br> TU
160 BU
<br> KO
VAN
<br> Y
<br> TU
161 KO
<br> R
Ÿ
<br> AN
Y
<br> TU
163 R
<br> ATAJE
<br> TU
166 BEZM
<br> ÌR
O
V II
<br> LEGENDA:
TRASA PLYNOVODU
<br> BEZPE¨NOSTN˝ P`SMO NOVÉHO PLYNOVODU
<br> TRASOVÝ UZ`VÌR (TU) / ROZDÌLOVAC˝ UZEL (RU)
<br> ST`VAJ˝C˝ VTL PLYNOVOD RWE
<br> ST`VAJ˝C˝ PRODUKTOVOD ¨EPRO
<br> SEZNAM STAVEBN˝CH OBJEKTÙ:
<br>
SO 03.2.4 TU 1...
Příloha č. 4 - PUPFL.pdf [0,29 MB]
PŘÍLOHA 4
<br> SEZNAM POZEMKÚ PUPFL PŘÍMO DOTČENÝCH STAVBOU
<br> Obec: Kyjov Kat.úz.: Bohuslavice u Kyjova dočasný "g:“ výměra [ml] “23:13“ ““$$“ jméno vlastníka,adresa podíl [m2] ČR-Lesy české republiky,s.p <.>,Přemyslova 1106/19,KN 1617/1 1 310 423 4032 23 849 501 68 Hradec Králové 1/1 KN 1617/2 2020 9 50 Město Koryčany,Náměstí 401,76805 Koryčany 1/1 KN 1617/33 25 0 25 XXX XXXXX,č.p.XX,XXXXX Oldřichovice X/X ZEMSPDL,spol.s r.o <.>,Boršovská 2610/65,Nětčice,69701 KN 1617/34 281 0 84 Kyjov 1/1 KN 1517/35 187 0 170 Město Kyjov,Masarykovo náměstí 3011,69701 Kyjov 1l1 KN 1617/36 364 61 274 XXX XXXXX,č.p.XX,XXXXX Oldřichovice X/X KN 1617/37 1252 01 107 Ing.XXXXXXX XXXXX,Poznaňská XXXX/X,Žabovřesky.XXXXX X! X/X ČČH—Lesy České republiky,s.p <.>,Přemyslova 1106/19,KN 1617/69 365 0 63 501 68 Hradec Králové 1/1 KN 782 724 56 213 XXXXX XXXXXXX,Bohuslavice XXXX,XXXXX Kyjov X/X CELKEM: XXXX X:X 840 obec: Koryčany Kat.úz.: Jestřablgg dočasný “Elfilm výměra [m:] 23322: doaínmýsznrljméno vlastníka,adresa podíl lmzl ČR-Lesy České republiky,s.“p_,Přemyslova 1106! 19,KN 2844 6 394 0 49 501 68 Hradec Králové 1/1 R-Lesy Ceské republiky,s.p <.>,Přemyslova 1106119.KN 3217/1 2004101 10 256 501 68 Hradec Králové 1/1 CELKEM: 10 305 Obec: Koryčany Kat.úz.: gm dočasný „grow výměra [mz] 223312? docaslnmyzíábor jméno vlastníka,adresa podíl [m1] KN 2544114 1459 33 177 Město Koryčany,Náměstí 401,76605 Koryčany 1/1 CELKEM: 33 177
<br> 127
<br> Obec: Koryčany Kat.úz.: g_lLšíg dočasný parcelní,zábor na dočasný zábor číslo "ímé“ [m ] 100 let [m1] jméno vlastníka,adresa podíl [mli KN 419/1 18 0 9 Město Koryčany,Náměstí 401,76805 Koryčany 1/1 KN 419/2 5 tu 5 Město Koryčany.Náměstí 401,76805 Koryčany 1/1 KN 41914 9 0! 9 Městys Brankovice,Náměstí 101,68333 Brankovice 1/1 KN 419/5 189 12 82 XXXXX XXXXXXXX,Blišice XX,XXXXX Koryčany X/X Berková Vlasta.Blišice 15,76805 Koryčany 1/2 CELKEM: 12 105 Obec: Chvalnov - Lísky Kat.úz.: Lis dočasný parcelní _,zábor na dočasný zábor číslo Vyměra [m ] 100.et [m2] jm...
Příloha č. 3 - k ZS ZPF.pdf [0,14 MB]
PŘÍLOHA 3
<br> 5114 - nonnwn- VTL FLvnovoo,fu 150 Bukovany _ 'ru res Bezměrov ||.zmenseni příloha — třes- podzemního vedení - dodatek II - Posudek
<br> Podmínky realizace nezemědělského Využití ZPF
<br> Převgato a dokumentace „Zpráva 6114 MORAWA — VTL pbmovod,TU 160 Bukovany — TU 166,Bezměrov H — Zemědělská příloha — trasa podzemního vedení — dodatek,SUDOP Brno,spol.s.r.o.Brno,červenec 2020 <.>
<br> Podmínky,za nichž může být nezemědělské "využití ZPF realizováno,byly stanoveny závaznými stanovisky v rámci sloučeného řízení tak,aby vplném rozsahu byly splněny podmínky uložené ustanovením 5? 9 odst.(2) písmd) zák.334/1992 Sb.o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů).Jedná se o následující gdmm—kz' :
<br> 1.s trasami vedení budou seznámeni vlastníci i nájemci stavbou dotčených pozemků,termín zahájení prací bude po dohodě s nimi stanoven tak,aby nedocházelo k případným škodám na porostech <,>
<br> 2.práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu <,>
<br> 3.žadatel vdostatečném časovém předstihu,tj.nejméně 15 dnů předem,písemně ohlásí termín zahájení & nezemědělského využívání ZPF při realizaci trasy v předmětném úseku orgánu ochrany ZPF jednotlivých krajských úřadů (Zlínský kraj,Jihomoravský kraj,Olomoucký kraj) <,>
<br> 4.žadatel vdostatéčném časovém předstihu,tj.nejméně 15 dnů předem,ohlásí rovněž každému dotčenému or dnu ochran ZPF obecního úřadu obce srozšířenan " obností (t.j.MěÚ Kyjov,MěU Bučovice,MěÚ Kroměříž a MěU Přerov) termín zahájení a ukončení prací na ZPF při realnzacr basy v jeho správním obvodu <,>
<br> S.doba nezeinědělskěho Mitt pozemků ZPF včemě uvedení oggy" do původního stavu nesmí g'ekr-očit s_vm' trváním doba 1 roku,v Opačném případě je nezbytné požádat
<br> příslušný správní orgán ochrany ZPF o zajištění postupu ve smyslu Q 9 odst.1 zák.334/1992 Sb.<,>
<br> 6.před realizaci stavby,vjcjím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření,aby se zabránilo škodám na ZPF ajeho vegetačním krytin
<br> !.v dostatečném časov...
Příloha č. 2 - seznam kácené mimolesní zeleně.pdf [1,09 MB]

MPO - veřejná vyhláška - rozhodnutí.pdf [2,47 MB]
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
<br> O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179
<br>
<br> SPIS.ZN.:
<br> Č.J.:
<br> MPO 80870/2019
<br> MPO 80870/19/444-SÚ
<br> MIPOX03R392W
<br>
<br> viz.rozdělovník
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovsky@mpo.cz
<br> DATUM: 21.7.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst.2
<br> písm.d) a § 94 j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním
<br> řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
<br> povolení,kterou dne 23.10.2019 podala společnost NET4GAS,s.r.o <.>,IČO 27260364,Na Hřebenech
<br> II č.p.1718/8,140 00 Praha 4 - Nusle,kterou na základě plné moci ze dne 6.8.2018 zastupuje
<br> společnost Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČO 46347488,Kounicova 271/13,602 00 Brno,(dále též
<br> „žadatel“ nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení vydává za použití § 94p odst.1 stavebního
<br> zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
<br> opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů toto
<br>
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
<br> I.Schvaluje stavební záměr:
<br>
<br> „6114 MORAVIA - VTL Plynovod,ÚSEK TU 160 BUKOVANY – TU 166 BEZMĚROV 2A“
<br> (dále též “stavba”) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozemky vymezené pro realizaci záměru:
<br>
<br> V obci Bezměrov,v katastrálním území Bezměrov,na pozemcích parc.č.628/2 (orná půda),parc.č.628/3 (vodní
<br> pl.),parc.č.1507/4 (ostat.pl.),parc.č.1510 (ostat.pl.),parc.č.1512 (ostat.pl.),parc.č.1517 (orná půda),parc.č <.>
<br> 1523 (ostat.pl.),parc.č.1533 (orná půda),parc.č.1534 (orná půda),parc.č.1556/1 (...

Načteno

edesky.cz/d/4778163

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Stavby   EIA   Územní plánování   Pronájem   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šelešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz