« Najít podobné dokumenty

Obec Přítluky - VV-Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti ÚR - společnost ALE

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přítluky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Rozhodnutí (440.58 kB)
1
<br>
<br> Městský úřad Podivín,stavební úřad
Masarykovo nám.192/2,691 45 Podivín
<br> __________________________________________________________________________
<br>
Č.j: MUP-1596/2021-Sve-UR/ROZH/PRODL.L/2 Podivín,dne: 21.7.2021
Spis.zn.: SÚ/MUP-0769/2021
Oprávněná
Úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: : XXX XXX XXX
Počet stran: X
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> O P R O D L O U Ž E N Í D O B Y P L A T N O S T I Ú Z E M N Í H O
R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad Podivín,stavební úřad,jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst.1
písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst.1
písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád"),rozhodl ve věci žádosti o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí o
umístění stavby: „veřejný vodovodní řad,veřejný kanalizační řad,vodovodní přípojka <,>
kanalizační přípojka,vrtaná studna„ na pozemcích parcel,parcelní číslo 409/1 (ostatní
plocha,silnice),411/2 (ostatní plocha,ostatní komunikace),183/165 (ostatní plocha,ostatní
komunikace),183/163 (ostatní plocha,ostatní komunikace),183/143 (ovocný sad),183/144
(ovocný sad),183/145 (ovocný sad),183/170 (ostatní plocha,ostatní komunikace),vše v kat <.>
území Nové Mlýny,kterou podala Společnost ALE s.r.o <.>,se sídlem Náměstí 1593/19a,692
01 Mikulov,IČ 255 02 999 jako žadatel,(dále jen „žadatel“),dne 4.5.2017 prostřednictvím
zmocněnce Mgr.Ing.Daniely Rybkové,advokátkou,se sídlem Jana Želivského 2385/11 <,>
Praha 3,takto:
<br> Podle § 93 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") <,>
<br>
se doba platnosti
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
pro stavbu: „veřejný vodovodní řad,veřejný kanalizační řad,vodovodní přípojka,kanalizační
přípojka,vrtaná...

Načteno

edesky.cz/d/4778009

Meta

Stavební informace   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přítluky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz