« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Životice - Veřejná vyhláška- Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dolní Životice- změna č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah
Obsah územního plánu Dolní Životice - úplné znění po změně č.1 2 i.A.Textová část: i.A.1.Vymezení zastavěného území 3 i.a.2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 i.a.3.Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně 5 i.a.4.Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití 16 i.a.5.Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochranu před povodněmi,rekreaci,dobývání ložisek nerostných surovin a podobně 24 i.A.6.Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití),pokud je možné jej stanovit,přípustného využití,nepřípustného využití,(včetně stanovení,ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb,zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona),popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,charakteru a struktury zástavby,stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 29 i.a.7.Vymezení veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření,staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 70 i.a.8.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,pro které lze uplatnit předkupní právo,s uvedením,v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,parcelních čísel pozemků,názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 72 I.A.9.Stanovení kompen...
Pohled
Výrok, odůvodnění
dílo územní plán dolní životice – změna č.2 etapa zpracování díla Návrh k veřejnému projednání část díla I.návrh změny územního plánu II.odůvodnění změny územního plánu objednatel obec dolní životice pořizovatel MAGISTRÁT MĚSTA opavy - odb.výstavby a územního plánování - oddělení územního plánování obec obec dolní životice kraj moravskoslezský datum zpracování ČERVENEC 2021 úprava územního plánu pro veřejné projednání pro opakované veř.projednání po veřejném projednání část DÍLA: spoluautoři DÍLA: urbanismus ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX zábor zp a pupfl zora lojková digitalizace zora lojková Územní plán Dolní Životice – změna č.2 ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady strana XX XX Zodpovědný projektant ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX Hynaisova X Ostrava - Mariánské Hory PSČ XXX XX tel.603 278 373 j.haluza @ jh-plan.cz IČ 44745729 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ ŽIVOTICE – ZMĚNA Č.2: I.návrh změny Územního plánu I.A.TEXTOVÁ ČÁST 3 I.B.GRAFICKÁ ČÁST 26 II.Odůvodnění změny Územního plánu iI.A.TEXTOVÁ ČÁST 27 iI.B.GRAFICKÁ ČÁST 37 Územní plán Dolní Životice – změna č.2 strana 26 I.návrh změny Územního plánu I.A.TEXTOVÁ ČÁST Územním plánem Dolní Životice - změna č.2 (dále v textu změna č.2,popř.změna ÚP) se mění územní plán Dolní Životice vydaný opatřením obecné povahy dne 29.9.2014,ve znění změny č.1 (s účinností od 8.6.2020) takto: (rušené části textu jsou označeny „přeškrtnutím textu“,vložený nový text je označen „kurzívou“) V kap.I.A.1.v odst.1 se text ve znění: „červnu 2019“ nahrazuje novým zněním: „březnu 2021“.V kap.I.A.3.se v odst.3.ruší text ve znění: „a koridory“ V kap.I.A.3.se v odst.3 ruší vložená tabulka a nahrazuje se novým zněním: Kód (*) Plochy s rozdílným způsobem využití BI  Plochy bydlení individuálního RI Plochy rodinné rekreace- chatové lokality O Plochy občanského vybavení OV Plochy veřejné vybavenosti OH Plochy veřejných pohřebišť a souvisejících služeb OK Plochy komerčních zařízení OS Plochy tělovýchovy a sportu DS Pl...
Grafická část
LEGENDA: ZMĚNA GRAFICKÉ ČÁSTI VÝKRES: DATUM ČERVENEC 2021 I.B.1.VÝKRES ZákladníHO členění území MAPOVÉ SEKCE 2-4,2-5 MĚŘÍTKO 1 : 5 000 PŘEDMĚT ZMĚNY: - DOPLNĚNÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ – ZX-O1 - ZMĚNA ZOBRAZENÍ KORIDORŮ NA PRŮHLEDNÉ,ZMĚNA JEJICH OZNAČENÍ KÓDY - ZMĚNA KORIDORŮ SK-Z.<.> NA PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ DLE AKTUÁLNÍ DKM - AKTUALIZACE VYMEZENÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 032021 ZMĚNA GRAFICKÉ ČÁSTI PŘEDMĚT ZMĚNY: - ZMĚNA ZOBRAZENÍ KORIDORŮ NA PRŮHLEDNÉ,ZMĚNA JEJICH OZNAČENÍ KÓDY - AKTUALIZACE VYMEZENÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 032021 - ROZŠÍŘENÍ PLOCHY VZ-Z2 VÝKRES DATUM ČERVENEC 2021 I.B.1.VÝKRES ZákladníHO členění území MAPOVÁ SEKCE 3-5,2-5 MĚŘÍTKO 1:5000 ZMĚNA GRAFICKÉ ČÁSTI PŘEDMĚT ZMĚNY: - DOPLNĚNÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ – KZ-O2,KZ-O3 - ZMĚNA ZOBRAZENÍ KORIDORŮ NA PRŮHLEDNÉ,ZMĚNA JEJICH OZNAČENÍ KÓDY - ZMĚNA KORIDORŮ SK-Z.<.> NA PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,UPŘESNĚNÍ JEJICH VYMEZENÍ DLE AKTUÁLNÍ DKM - AKTUALIZACE VYMEZENÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 032021 - ZRUŠENÍ KORIDORŮ,JEJICHŽ VYMEZENÍ BYLO TOTOŽNÉ S VYMEZENÍM PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - ROZŠÍŘENÍ PLOCHY VZ-Z2 - UPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH V-Z1 A SO-Z5 - ÚPRAVA KÓDU PLOCHY OS-Z NA OS-Z1 - ZMĚNA OZNAČENÍ ÚZEMNÍ REZERVY DS-R2 NA KD-R2 VÝKRES DATUM ČERVENEC 2021 I.B.1.VÝKRES ZákladníHO členění území MAPOVÁ SEKCE 2-5,1-5 MĚŘÍTKO 1:5000 ZMĚNA GRAFICKÉ ČÁSTI PŘEDMĚT ZMĚNY: - ZMĚNA ZOBRAZENÍ KORIDORŮ T NA PRŮHLEDNÉ,ZMĚNA JEJICH OZNAČENÍ KÓDY - ZMĚNA KORIDORŮ SK-Z.<.> NA PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,UPŘESNĚNÍ JEJICH VYMEZENÍ DLE AKTUÁLNÍ DKM - AKTUALIZACE VYMEZENÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 032021 - ZRUŠENÍ KORIDORŮ T-Z16 - AKTUALIZACE VYMEZENÍ PLOCHY SO-Z15 DLE DKM - VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH VD-Z1,TO-Z1,P-Z9 A SO-Z13 - ZRUŠENÍ LEMU KOLEM PLOCH W-O6 - ÚPRAVA VYMEZENÍ PLOCHY ZX-O VÝKRES DATUM ČERVENEC 2021 I.B.1.VÝKRES ZákladníHO členění území MAPOVÁ SEKCE 3-5,2-5,3-6,2-6 MĚŘÍTKO 1:5000 ZMĚNA GRAFICKÉ ČÁSTI PŘEDMĚT ZMĚNY: - ZMĚNA ZOBRAZENÍ PLOCHY W-O5 NA KORIDOR KW-O2 - AKTU...
 Výkres
TATO LEGENDA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU
<br> VYPRACOVAL
<br> ZAK.ČÍSLO
<br> DATUM
<br> MĚŘÍTKO
<br> ČÍS.VÝKRESU
<br> OBEC
<br> POŘIZOVATEL
<br> ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXX
<br> ING.A.KIMLOVÁ,ARKO - PROJ.KANCELÁŘ S.R.O <.>
<br> RNDR.L.BUREŠ
<br> DIGITALIZACE : Z.LOJKOVÁ,P.MAREN
<br> ING.ARCH.J.HALUZA,XXX XXXXXX,S.R.O <.>
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> DOLNÍ ŽIVOTICE
<br> 1 : 5 000
<br> II.B.1 <.>
<br> č.II.B.1.KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> 062021
<br> Hynaisova 3,OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY,PSČ 70900,tel.603 278 373,IČO 44745729
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY - ODD.ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Výkres se skládá z 6 účelově sestavených mapových listů <.>
Souřadnicový systém JTSK <.>
Jako podklad byla použita katastrální mapa,kterou poskytla obec Dolní Životice
Zakreslené doplnění polohopisu je pouze přibližné a informativní a nenahrazuje přesné zaměření katastrálním úřadem!
na základě terénní obchůzky a porovnáním s daty katastrálního úřadu <.>
Doplněný polohopis slouží pouze pro tento úkol a je součástí zobrazených jevů územního plánu.Zákres nových jevů byl proveden
<br> STAV
<br> STABILIZOVANÝ
PLOCHY
<br> ZASTAVITELNÉ
<br> NÁVRH ZMĚN
<br> PŘESTAVBY
PLOCHY
<br> ZMĚN
NÁVRH
<br> STAV
<br> STABILIZOVANÝ
<br> STAV
<br> STABILIZOVANÝ
ZMĚN
<br> NÁVRH
<br> REZERVA
<br> ÚZEMNÍ
<br> STAV
<br> STABILIZOVANÝ
ZMĚN
<br> NÁVRH
<br> REZERVA
<br> ÚZEMNÍ
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ŽIVOTICE - ZMĚNA Č.2
<br> 2-4
Horní Benešov
<br> 1-4
Horní Benešov
<br> 3-5
Horní Benešov
<br> 2-5
Horní Benešov
<br> 1-5
Horní Benešov
<br> 3-6
Horní Benešov
<br> 2-6
Horní Benešov
<br> 1-6
Horní Benešov
<br> 3-7
Horní Benešov
<br> C.C <.>
<br> K.K <.>
<br> DP <.>
<br> DS-Z.<.>
<br> KZ
<br> ZA
<br> Z
<br> L
<br> BI-Z.<.>
<br> O-.<.>
<br> OV-.<.>
<br> OH-.<.>
<br> OK-.<.>
<br> OS-.<.>
<br> DS-.<.>
<br> DZ-.<.>
<br> TV-.<.>
<br> TE-.<.>
<br> P-.<.>
<br> SO-.<.> SO-Z.<.>
<br> V-.<.>
<br> W-.<.>
<br> ZP-.<.>
<br> ZX-.<.> ZX-O.<.>
<br> KZ-O.<.>
<br> PP-.<.> PP-O.<.>
<br> RI-.<.>
<br> O-Z.<.>
<br> Z-O.<.>
<br> NR-O.<.>
<br> NS-O.<.>
<...
Změna č. 2
ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ŽIVOTICE ZMĚNA Č.2 ing.arch.XXXXXXXX XXXXXX ú z e m n ě p l á n o v a c í d o k u m e n t a c e a ú z e m n ě p l á n o v a c í p o d k l a d y ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXX  Hynaisova X  Ostrava - Mariánské Hory  PSČ 709 00  tel.603 278 373   j.haluza @ jh-plan.cz  IČ 44745729  DÍLO ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ ŽIVOTICE – ZMĚNA Č.2 ETAPA ZPRACOVÁNÍ DÍLA NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ČÁST DÍLA I.NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU II.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE POŘIZOVATEL MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY - ODB.VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBEC OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ DATUM ZPRACOVÁNÍ ČERVENEC 2021 ÚPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PRO OPAKOVANÉ VEŘ.PROJEDNÁNÍ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ČÁST DÍLA: SPOLUAUTOŘI DÍLA: URBANISMUS ING.ARCH.XXXXXXXX XXXXXX ZÁBOR ZP A PUPFL ZORA LOJKOVÁ DIGITALIZACE ZORA LOJKOVÁ Územní plán Dolní Životice – změna č.2 strana 2 OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ ŽIVOTICE – ZMĚNA Č.2: I.NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU I.A.TEXTOVÁ ČÁST 3 I.B.GRAFICKÁ ČÁST 26 II.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A.TEXTOVÁ ČÁST 27 II.B.GRAFICKÁ ČÁST 37 Územní plán Dolní Životice – změna č.2 strana 3 I.NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU I.A.TEXTOVÁ ČÁST Územní plán Dolní Životice – změna č.2 strana 4 Územním plánem Dolní Životice - změna č.2 (dále v textu změna č.2,popř.změna ÚP) se mění územní plán Dolní Životice vydaný opatřením obecné povahy dne 29.9.2014,ve znění změny č.1 (s účinností od 8.6.2020) takto: (rušené části textu jsou označeny „přeškrtnutím textu“,vložený nový text je označen „kurzívou“) 1.V kap.I.A.1.v odst.1 se text ve znění: „červnu 2019“ nahrazuje novým zněním: „březnu 2021“.2.V kap.I.A.3.se v odst.3.ruší text ve znění: „a koridory“ 3.V kap.I.A.3.se v odst.3 ruší vložená tabulka a nahrazuje se novým zněním: Kód (*) Plochy s rozdílným způsobem využití BI Plochy bydlení individuálního RI Plochy rodinné rekreace- chatové lokality O Plochy občanského vybavení OV Pl...
Veřejná vyhláška
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
<br>
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,e-mail: posta@opava-city.cz,http://www.opava-city.cz
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17,ÚT: zavřeno,ST: 8-11 12-17,ČT: 8-11 12-14,PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
<br>
Horní nám.69,746 01 Opava
<br> *MMOPX01V12LW* Odbor výstavby a územního plánování
Oddělení územního plánování MMOPX01V12LW
<br>
<br>
<br> Veřejnost vyvěšením na úřední desce:
<br> Magistrátu města Opavy
Obecního úřadu obce Dolní Životice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Magistrát města Opavy,oddělení územního plánování,jako úřad územního plánování příslušný
dle ustan.§ 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a pořizovatel územně
plánovací dokumentace pro obec Dolní Životice,dle ustan.§ 52 odst.1 a § 55b odst.1 a 2
stavebního zákona za použití § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) v rámci řízení o územním plánu
<br> oznamuje konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dolní Životice – změny č.2 <,>
pořizované zkráceným postupem <.>
<br>
Veřejné projednání se uskuteční ve středu dne 1.9.2021 od 16.00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu v Dolních Životicích <.>
<br> Návrh Územního plánu Dolní Životice-změna č.2 bude k veřejnému nahlédnutí do 8.9.2021 <.>
Vzhledem k velkému rozsahu návrhu územního plánu není možné úplné znění zveřejnit na úřední
desce,proto je umožněno nahlížet do dokumentace na uvedených místech (vždy v úředních
hodinách) a způsobem umožňujícím dálkový přístup ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky:
<br> 1) obecní úřad Dolní Životice
2) Magistrát města Opavy – oddělení územního plánování,pracoviště Krnovská 71,budova C <,>
<br> 2.poschodí – kancelář č.218
3) webové stránky http:// www.opava-city.cz/cs/z2-uzemni-pla...

Načteno

edesky.cz/d/4777940

Meta

Stavby   EIA   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Prodej   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz