« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - ZAGAHON RAMIREZ Felix David

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZAGAHON RAMIREZ Felix David.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení
P.O.BOX 121 143 00 Praha 4
<br> Č.j.: OAM-57737-19/ZM-2020 V Praze dne 22.07.2021
Počet listů: 1
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.n) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,v platném znění (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty,kterou podal pan ZAGAHON XXXXXXX XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní
příslušnost Spojené státy mexické,bytem Karoliny Světlé 315/3,110 00 Praha 1 – Staré Město (dále
jen „účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Výzva k odstranění vad žádosti č.j.OAM-57737-18/ZM-2020 ze dne 23.06.2021 adresována výše
jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na uvedené adrese
neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného
pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci
pouze na adresu evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle
§ 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince
na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li...

Načteno

edesky.cz/d/4777783

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz