« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VRTÁK Peter

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VRTÁK Peter.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytu cizinců Zlínský kraj
Pod Vrškem 5360,Zlín
<br>
Č.j.: OAM-2345-26/ZR-2020
<br> Zlín 22.července 2021
Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 165
písm.r) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) ve věci zrušení přechodného pobytu občana EU dle ust.§
87d odst.2 písm.d) zák.č.326/1999 Sb <.>,uděleného cizinci XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní
příslušnost: Slovensko,hlášen k pobytu: Huštěnovská 241,686 03 Staré Město (dále jen „cizinec“) <,>
<br>
oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br> Rozhodnutí o zrušení přechodného pobytu ze dne 11.06.2021,č.j.OAM-2345-25/ZR-2020 adresované
výše jmenovanému cizinci <.>
<br> Písemnost je v souladu s ust.§ 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,doručována veřejnou
vyhláškou,neboť si XXXXXXX uvedenou písemnost na adrese hlášeného pobytu nepřevzal,a to XXX na poště
v úložní době.Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa v ČR,na kterou by bylo možno výše
jmenovanému cizinci doručovat.Sám cizinec správní orgán v mezičase nekontaktoval,a tedy ani zjistit
místo pobytu přímo od cizince nebylo možné.Dle správního orgánu je tak cizinec osobou neznámého
pobytu <.>
<br>
Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra,oddělení pobytu cizinců Zlínský kraj,na adrese Pod Vrškem 5360,Zlín,v úředních
hodinách v Po,St: 8.00 – 17.00 hod <.>,Út,Čt: 8.00 – 12.00,a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto
oznámení <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX
za správní orgán
<br> Vyvěšeno dne: XX.07.2021
<br>
Sejmuto dne: 07.08.2021

Načteno

edesky.cz/d/4777782

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz