« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VEPPIL JYOTHIBALAN Neehara

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEPPIL JYOTHIBALAN Neehara.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytu cizinců správního řízení
P.O.Box 121,143 00 Praha 4
<br> Č.j.: OAM-12055-6/DP-2021
Praha 21.červenec 2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,v platném znění,(dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o vydání povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem studia,kterou podala paní VEPPIL JYOTHIBALAN Neehara,nar.23.01.2002,státní
příslušnost: Indická republika,bytem Revoluční 767/25,Praha 1 – Staré Město,110 00 (dále jen
„účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br> Výzva k odstranění vad žádosti,č.j.OAM-12055-5/DP-2021 ze dne 22.06.2021 adresováno výše
jmenovanému účastníkovi řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené
adrese neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb...

Načteno

edesky.cz/d/4777781

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz