« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - TOVT Dmytro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TOVT Dmytro.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytu cizinců Praha
Cigánkova 1861/2,148 00 Praha 4
<br> Č.j.: OAM-106386-8/MC-2021 Praha 22.července 2021
Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm.r) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů,v platném znění,(dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení zahájené na návrh o
zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území dle ust.§ 98a zák.č.326/1999 Sb <.>,pan/í
XXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,st.přísl.Ukrajina na adrese místa hlášeného pobytu: Mádrova
3027/6,143 00 Praha 4 ( dále jen „účastník řízení“)
<br>
oznamuje
<br> podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Usnesení o zastavení řízení,č.j.OAM-106386-7/MC-2021 ze dne 08.06.2021 adresované výše
jmenovanému účastníku řízení na adresu místa jeho hlášeného pobytu <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí písemnosti
cizincem nebo k jejímu doručení způsobem uvedeným v § 23 a 24 správního řádu,doručuje se veřejnou
vyhláškou <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších
případů.Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na uvedené
adrese neznámý a tudíž je osobou neznámého pobytu.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu
sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu
hlášeného pobytu cizince na území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území <,>
do...

Načteno

edesky.cz/d/4777779

Meta

Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz