« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - RAMESH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RAMESH.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pro pracovní migraci III
<br> Berní 2261/1,400 01 Ústí nad Labem
Č.j.: OAM-14034-26/ZM-2020
<br> Ústí nad Labem 12.07.2021
Počet listů: 1
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o možnosti převzít písemnost
<br> Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.n) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o vydání zaměstnanecké
karty,kterou podal XXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní příslušnost Indická republika,bytem Main Road
Bazar Mashal Kalaburagi Karnataka,585217,Indická republika (dále jen „účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Rozhodnutí-zamítnutí,č.j.OAM-14034-23/ZM-2020 ze dne 05.03.2021 adresovaná výše jmenovanému
účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,tedy způsobem podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť se žadateli písemnost nepodařila doručit <.>
<br> Dle § 169b odst.1 zák.č.326/1999 Sb.cizinci,který podal žádost o oprávnění k pobytu na zastupitelském
úřadu,se doručuje na a) adresu místa pobytu v cizině,nebo b) jinou adresu sdělenou písemně správnímu
orgánu pro účely doručování v řízení <.>
<br> Dle § 169b odst.4 zák.č.326/1999 Sb.pokud se do 4 měsíců ode dne odeslání písemnosti zastupitelským
úřadem nevrátí zastupitelskému úřadu doručovaná písemnost nebo doklad stvrzující,že byla písemnost
doručena,a nejde-li o řízení,v němž má být uložena povinnost nebo odňato právo,správní orgán,který
písemnost vyhotovil,písemnost,popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost,zveřejní po dobu 15
dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění se písemnost považuje za
d...

Načteno

edesky.cz/d/4777775

Meta

Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz