« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení- Skalice nad Svitavou- Obnova NN II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD Sumb.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E
odbor výstavby a územního plánování
Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMBO 4137/2021/STAV/sumb
Č.J.: DMBO 14485/2021
<br> NVCPY11X1Z3F!
M U B O X 0 0 W 0 Y 2 E
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
FAX:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
petra.sumberova@boskovice.cz
516 488 710
<br> DATUM: 21.7.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
EG.D,a.s <.>,IČO 28085400,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno 2 <,>
v zastoupení
ENERGETIKA Boskovice spol.s r.o <.>,IČO 43420222,náměstí 9.května 2136/10,680 01 Boskovice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 24.2.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:
<br> Skalice nad Svitavou,Obnova NN II.etapa
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku st.p.273,28,149,55/2,92/1,92/2,159,158,100,142,105,72,60,57 <,>
56,52,145,138,141,370,parc.č.438/1,447/3,450,506/2,479/1,479/23,347/4,509/1,345/2,344/1 <,>
343/1,360/26,361/3,361/4,509/2,1/3,361/6,362/6,635,632,362/7 v katastrálním území Skalice nad
Svitavou.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci,příp.kabelizaci jednotlivých částí stávající
distribuční soustavy NN.Účelem stavby je distribuce elektrické energie.Obnova sítě se týká dvou
částí obce:
<br> 1.Venkovní vedení od mostku přes potok,<,> Úmoří“ (u fotbal.hřiště) po konec ulice (č.p.123)
<br> 2.Vedení od křižovatky u hostince (u býv.ZZN) na konec obce směrem na Jabloňany
(č.p.135 – č.p.122)
<br> Ad 1)
<br> Venkovní vedení NN v nové trase bude umístěno na pozemku parc.č.479/1 vč.nových podpěrných bodů
(sloupů – 3 ks).Dále bude umístěno nové zemní kabelové vedení na pozemku parc.č.506/2,479/1 a nové
pojistkové skříně na pozemku parc.č.438/1,447/3,st.28,149,55/2,92/2 a nové HDV NN na pozemku
parc.č.447/3,vše v k.ú.Skalice nad Svitavou <.>
<br> Od p.b.č.105 k p.b.č.111 bude stávající vedení vymístěno z nemovitostí na samostatné sloupy umístěné
...

Načteno

edesky.cz/d/4777771

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz