« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice I - střed - Usnesení zastavení řízení - lávka přes Labe v Pardubicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice I - střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2016-34627 [PDF, 227 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Štrossova 44,Pardubice 53021
<br>
Sp.zn.: SÚ 34627/2016/Sk
Č.j.: MmP 77512/2021 Pardubice,dne 22.7.2021
Vyřizuje: Ing.Skladanová,tel.:+420466859176
<br> oprávněná úřední osoba
340.00,V/10
<br>
*S00BX01QQIJO*
S00BX01QQIJO
<br>
<br> K vyvěšení na úřední desce:
- Magistrát města Pardubic – elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí,Pardubice
- www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html
- Úřad městského obvodu Pardubice I,U Divadla č.p.828,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice 2
- Úřad městského obvodu Pardubice II,Chemiků č.p.128,Polabiny,530 09 Pardubice 9
<br>
<br>
USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Pardubic,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),podle § 66 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů
<br> z a s t a v u j e
<br> územní řízení o umístění dočasné stavby:
<br> lávka přes Labe v Pardubicích
na pozemcích parc.č.503/4,503/7,503/8,1615/3,1615/4,1615/5,1616/22,2782/15,2782/20,2783/57 <,>
<br> 2783/58,2783/74 v katastrálním území Pardubice,obsahující stavební objekty:
<br> - SO 011 příprava území
<br> - SO 101 navazující komunikace lávky
<br> - SO 201 lávka přes Labe
<br> - SO 202 opěrné zdi
<br> - SO 301 přeložka vodovodní přípojky k zahrádkářské kolonii na levém břehu Labe
<br> - SO 401 venkovní osvětlení
<br> - SO 451 přeložka - podzemní sdělovací vedení
<br> - SO 801 vegetační úpravy
<br> - SO 831 technická rekultivace
<br> (dále jen "stavba")
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.MmP 77512/2021 str.2
<br>
<br>
zahájené dne 18.5.2016 na základě žádosti,kterou podalo
<br> statutární město Pardubice,zastoupené Ing.Martinem Charvátem,primátorem města Pardubic <,>
IČO 00274046,Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice <,>
které zastupuje spol.Valbek,spol.s r.o <.>,IČO 48266230,Vaňuro...

Načteno

edesky.cz/d/4777699

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice I - střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz