« Najít podobné dokumenty

Město Brno - 006 EX 925/21-63-Dražební vyhláška,64-Žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EX_925_21-63.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
č.j.006 EX 925/21-63
<br>
USNESENÍ
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město <,>
<br> Konečného náměstí 2,611 18 Brno,IČ: 66240697,pověřený provedením exekuce na základě
usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j.81 EXE 1028/2021-9,ze
dne 27.05.2021,které vydal Městský soud v Brně,kterým byla nařízena exekuce podle platební rozkaz
č.j.233 C 25/2020-27,který vydal Městský soud v Brně dne 03.09.2020 a který se stal pravomocným
dne 30.09.2020 a vykonatelným dne 30.09.2020,k uspokojení pohledávky
<br>
oprávněného Konvent minoritů v Brně,Minoritská 469/1,60200,Brno,IČ 48514276 <,>
<br> zast.Mgr.XXXXXXX XXXXXX,advokát,Marešova XXX/XX,XXXXX,Brno
proti
<br> povinnému SOLL - mont spol.s r.o <.>,Voříškova 566/41,62300,Brno,IČ 29245966
<br>
ve výši 700 000,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce <,>
<br> ve věci exekuce prodejem movitých věcí
<br>
vydává
<br>
usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhlášku)
<br>
I.Nařizuje se elektronické dražební jednání,které se uskuteční prostřednictvím
<br> elektronického systému dražeb na adrese:
www.e-drazby.cz
<br>
II.Dražební jednání se nařizuje na den 26.8.2021 ve 14:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
<br> dražitelé činit podání) <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 26.8.2021 v 15:00 hod.Dražba se však
koná,dokud dražitelé činí podání – bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté
činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od pos...
U925-21-0064-210721135302.pdf
Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
Exekutorský úřad Brno – město tel.: +420 542 220 200
adresa: Konečného náměstí 2,611 18 Brno e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
<br>
Číslo jednací: 006 EX 925/21-64
<br>
<br>
Ž á d o s t o z v e ř e j n ě n í l i s t i n
n a ú ř e d n í d e s c e
<br>
<br> Městský soud v Brně dne 27.05.2021 pověřil pod č.j.81 EXE 1028/2021-9 soudního
<br> exekutora JUDr.Alenu Blažkovou,Ph.D.se sídlem Konečného náměstí 2,611 18 Brno,IČ:
66240697 k tomu,aby provedl exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného Konvent minoritů v
Brně,Minoritská 469/1,60200,Brno,IČ 48514276,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXXX,advokát <,>
Marešova XXX/XX,XXXXX,Brno proti povinnému SOLL - mont spol.s r.o <.>,Voříškova 566/41 <,>
62300,Brno,IČ 29245966,ve výši 700 000,00 Kč s příslušenstvím <.>
<br>
Ve smyslu § 328b občanského soudního řádu Vás žádáme o zveřejnění dražební vyhlášky
na úřední desce (včetně té elektronické),a to do data konání dražby <.>
<br>
<br> V Brně dne 21.7.2021
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
soudní exekutor
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
<br> Přílohy: Dražební vyhláška
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4777384

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz