« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor - Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci - Č.j. 142 DC 00039/21-007

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor - Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci - Č.j. 142 DC 00039/21-007
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,LL.M <.>,soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek,sídlem Farní 19,738 01 Frýdek-Místek
<br> ID DS: 593q955,e-mail: podatelna@kocinec.eu,www.kocinec.eu
IČ: 71468706,zapsán u EK ČR pod ev.č.142
<br> Č.j.142 DC 00039/21-007
<br> Dražební vyhláška
<br> o nařízení dražby nemovité věci
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,LL.M <.>,Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Frýdek-Místek,Farní 19 <,>
PSČ 738 01,pověřený provedením dobrovolné dražby na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 19.07.2021 <,>
uzavřené mezi soudním exekutorem a vlastníkem nemovitých věcí,jako osobou oprávněnou disponovat s předmětnými
nemovitými věcmi,kterým je:
<br> PEKTA nemovitosti,s.r.o <.>,IČ: 08072396,28.října 1851/84,Moravská Ostrava,702 00 Ostrava
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1,§ 69 a ust.§ 76 e.ř.a ve vazbě na § 335 a násl.zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")
<br> rozhodl takto:
<br> I.Nařízení dražby
<br> Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> www.exdrazby.cz
<br> Čas zahájení dražebního jednání je stanoven na den 08.10.2021 v 10:00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání <.>
<br> Čas ukončení dražebního jednání je stanoven na den 08.10.2021 v 10:30 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších změn,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání
a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to <,>
že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Podání je bráno za učiněné pouze v případě,že bylo systémem...

Načteno

edesky.cz/d/4776968

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz