« Najít podobné dokumenty

Město Orlová - informace o návrhu VPS o umístění stavby - Penzion s cukrárnou - parkoviště,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Orlová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situacni snimek.pdf

3421/2/
<br> LEGENDA : STÁVAJÍCÍ SHE
<br> _ „< _ KANALIZACE DEŠTOVÁ STAVAJicl (PRÚBÉH NENI ZNAM) _ <<< _ +a: _ KANALIZACE JEDNOTNA ( PRÚBÉH PŘÍPOJEK NENI ZNAM) _ +a * KANALIZACE JEDNOTNA - ŘAD SMVAK
<br> ————— PLYNOVODNI ŘAD STL
<br> P———.— VODOVODNÍ ŘAD
<br> ————— PODZEMNI VEDENI NN
<br> ----- -- NADZEMNÍ VEDENI NN
<br> — „ — Jof KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
<br> „„ „ —— -- NADZENINIVEDENI SEK (TELEFON) CETIN
<br> »»»»» PODZEMNI KABEL SEK (TELEFON) CETIN
<br> 2748/1 čísla parcel NAVRŽENÉ : DEMOLICE OPLOCENI _.<.>.<.> _.<.>.<.> _ KANALIZACE DEŠTOVA NOVA
<br> PARKING,ZAMK.DLAŽBA
<br> POZOR! PODZEMNI KABELY A SITE!
<br> PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY SÍTĚ A KABELY NECHAT JEJICH SPR.VYTÝČIT <.>
<br> -hal\„
<br> NAZEVAKCE pENZIgN s cuxnÁnNou-PAPIKOVIŠT'É SLEZSKA CP.289 ÚŘLOVÁ-PDRUBA
<br> VÝKRES ČÍSN'ÝKR.s I T U A C E "
<br> OBCHODNÍ PROJEKT DOKUMENTACE: PROJEKT PRO STAV.POVOLENI IIIÉRITKO: $$$? „WWWÉAWEEBLSŠ GBJEDNATEL: ICON COMPANY sm.PRAHA.suIcanv 1 : 250 TEF.<.> 596134651M>04f 385035
<br> GEN.PROJEKTANT: INGARCHADAMČIK MIROSLAV DATUM:
<br> 2'2015 J

2016-7063.pdf

MUORX00PQIBK
<br>
Úřední hodiny: E-mail: urad@muor.cz BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Po,St: 8:00–11:30 a 12:30–17:00 E-podatelna: posta@muor.cz ČSOB a.s Praha,pobočka Orlová
Čt: 8:00–11:30 a 12:30–13:30 Internet: www.mesto-orlova.cz číslo účtu: 107216397/0300
Út,Pá: (pouze pro objednané) IČ: 00297577
<br> Městský úřad Orlová
Osvobození 796,735 14 Orlová-Lutyně
<br> Odbor výstavby
Staré náměstí 76,735 11 Orlová-Město
<br>
STEJNOPIS
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ICON Company s.r.o.<,>
se sídlem Praha 5 – Smíchov
Holečkova 789/49
PSČ 15000
IČ 24853046
<br> ZE DNE:
NAŠE ZN.: MUOR 41807/2016
SPIS ZN.: MUOR S 7063/2016/OV/KIS
VYŘIZUJE: Bc.XXXXXX XXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 581 735
E-MAIL: ingrid.kiszova@muor.cz
DATUM: 28.07.2016
<br> Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy
Městský úřad Orlová,odbor výstavby,jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),a jako místně příslušný správní orgán
podle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších,(dále jen „správní řád“)
informuje,že dne 20.07.2016 navrhovatel ICON Company s.r.o <.>,se sídlem Praha 5 - Smíchov <,>
Holečkova 789/49,PSČ 15000,IČ 24853046,předložil stavebnímu úřadu „Návrh veřejnoprávní
smlouvy“.Veřejnoprávní smlouva nahradí územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané
PENZION S CUKRÁRNOU – PARKOVIŠTĚ,UL.SLEZSKÁ,PČ.541,542,543,ORLOVÁ
– PORUBA na pozemku parc.č.541,542,543 v katastrálním území Poruba u Orlové <.>
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.Předloženým záměrem nejsou dotčeny
zájmy chráněné zákonem č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů <.>
Poučení:
Podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob,které by byly
účastníky podle § 27 odst.2 nebo 3 správního řádu.Není-li tento souhlas získán,může správní
orgán místo uzavření veřejnoprávní smlouvy vydat rozhodnutí ve správním řízení,v němž využije
podkladů získaných při přípravě veřejnoprávní smlouvy <.>
„Informaci o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy“ stavební úřad vyvěšuje po dobu 8 dnů
na úřední desce v souladu s ust.§ 78a odst.3 stavebního zákona a ust.§ 25 odst.2 správního
řádu.Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.Písemnost se zveřejňuje též způsobem
umožňujícím dálkový přístup k úřední desce.Internetové stránky správního orgánu,který
písemnost doručuje http://www.mesto-orlova.cz/ <.>
<br>
„otisk úředního razítka“
<br>
Bc.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
oprávněná úřední osoba
úsek pozemních komunikací
<br> Příloha:
grafické vyjádření záměru,které tvoří situační výkres
<br> Obdrží:
<br> Městský úřad Orlová,odbor správy úřadu,Osvobození 796,735 14 Orlová-Lutyně
<br> Vyvěšeno dne 29.07.2016 Sejmuto dne
<br>
Podpis a razítko oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
<br>
2016-07-29T09:07:43+0200
oprávněná úřední osoba

Načteno

edesky.cz/d/475151

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Orlová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz