« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Dražební jednání - Antonie Mynaříková, 1985, Veliká Ves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební jednání - Antonie Mynaříková, 1985, Veliká Ves
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád <,>
k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9,326 00 Plzeň
S o u d n í e x e k u t o r J U D r.J i t k a W o l f o v á
tel.: 377 449 457,tel.fax: 377 445 742,e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
<br>
Číslo jednací: 106 EX 4591/09-309
Číslo jednací opr.:
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem JUDr.Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9,326 00
Plzeň,jenž byl pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j.44 Nc 10312/2009-3,ze dne 23.06.2009,které vydal Okresní soud v Chomutově <,>
kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: O2 Czech Republic,a.s <.>,Za Brumlovkou 266/2,14022,Praha 4,IČ 60193336,zast.Mgr <.>
XXXXX XXXXXX,advokát,Vinohrady XXX/XX,XXXXX,Brno
proti povinnému: XXXXXXX XXXXXXXXXX,Široké Třebčice XX,XXXXX,Veliká Ves,nar.24.03.1985
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 19 230,50 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl podle ustanovení § 336b a § 336m zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“),ve
spojení s ustanovením § 52 odst.1 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád,dále jen „EŘ“),a dle ustanovení § 69 EŘ
<br>
t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 106 EX 4591/09-10 <,>
kte...

Načteno

edesky.cz/d/4705696

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz