« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - byt č. 1518/70, Hostivař, č.p. 1518, byt. dům, na pozemku parc.č. 1818/260, garáž č. 1518/309 a podíl 1/99 ke garážovému státní č. 1518/311, vše na LV 7850, LV 7560, LV 7704 a LV 7703, v k.ú. Hostivař, obec Praha HOM-79658/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

byt č. 1518/70, Hostivař, č.p. 1518, byt. dům, na pozemku parc.č. 1818/260, garáž č. 1518/309 a podíl 1/99 ke garážovému státní č. 1518/311, vše na LV 7850, LV 7560, LV 7704 a LV 7703, v k.ú. Hostivař, obec Praha HOM-79658/2021
Č.j.094 EX 09526/20-098
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Prahy 4 ze dne
27.10.2020,č.j.72 EXE 2976/2020-20 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Směnečný platební rozkaz Městského soudu v Praze ze dne 16.4.2019,č.j.13 Cm 167/2018-59,Rozsudek
Městského soudu v Praze ze dne 30.6.2020,č.j.13 Cm 167/2018-98 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> Poštová banka,a.s <.>,se sídlem Dvořákovo nábrežie 4,Bratislava 811 02,IČ:
31340890,právní zástupce JUDr.XXXXX XXXXXXX,advokát se sídlem Českobratrská čp <.>
XXXX / čo.2,702 00 Ostrava <,>
<br> proti
povinnému:
<br> XXX XXXXX,bytem Šalounova čp.XXXX / čo.XX,Praha - Chodov 149 00,nar <.>
18.6.1978,právní zástupce JUDr.Ing.XXXXXX XXXXXX,L.L.M.advokát se sídlem V Luhu
754/18,140 00 Praha 4 <,>
<br> pro 7 600 000,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 1.7.2021 ve 12:30 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 1.7.2021 ve 13:15 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li
<br>
<br>
poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se ...

Načteno

edesky.cz/d/4705655

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz